Председателя на ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 05.04.2016г. от 10.00 часа в залата на НЧ” Пробуда -1908” Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 05.04.2016г. от 10.00 часа в залата на НЧ” Пробуда -1908” Грамада при дневен ред:

1.Предложение от Дирекция социално подпомагане гр.Кула, оносно:
приемане на Общинска Програма за детето за 2016г.

2.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на Община Грамада, оносно: отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост находящ се в гр.Грамада пл.”Мико Нинов”№4

3. Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на Община Грамада, относно: предоставяне за временно безвъзмездно ползване на ОДМВР-Видин на Лек автомобил частна общинска собственост.

4. Предложение от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните относно:
Приемане на отчет за дейността на комисията през 2015г.

5.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на Община Грамада, оносно: откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи частна общинска собственост.

6.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 на ОбС- Грамада.

7.Докладна от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно: Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Грамада за стопанската 2016-2017г.

8.Докладна от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Грамада за 2015г.

9.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно: Приемане на Бюджетна прогноза за периода 2017г.-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Грамада.

10.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно: Промяна на състава на Обществен съвет за социално подпомагане и приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги в община Грамада.

11.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Грамада за 2016г.-2017г.

12.Разглеждане на молби за еднократни помощи.

13.Питания към кмета на община Грамада.

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ

Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *