Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 19.05.2017г. от  14.00 часа в залата на  НЧ” Пробуда -1908”  Грамада при дневен ред:

1.Предложение от Огнян Георгиев – председател на ОбС Грамада относно:

Ново обсъждане на Решение №161 взето с протокол №20 от 27.04.2017г.

2.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Кандидатстване на община Грамада пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизиране на кухненското  оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Грамада” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

3.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Одобряване на Запис на заповед,издадена от община Грамада в полза на Министерство на труда и социалната политика,Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

4.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Приемане на промени в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ.

5.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Предоставяне на земя  от общинския поземлен фонд в землището на с.Бранковци,община Грамада за настаняване на наследниците  на Марко Вълчов Марков.

6.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Актуализация на разходната част на бюджета на община Грамада

за  2017г.

7.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Приемане на „Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Грамада / 2017-2019г. / и „Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в

община Грамада за 2017г.”

8.Разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

9.Питания към кмета на община Грамада.

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *