НАРЕДБА № 1

Наредбата има за цел да въведе и утвърди обществено правни норми
на отношение и поведение на населението от общината които да гарантират
спазването на обществения ред,безопасността на движението,поддържането на
чистотата в населените места.
Настоящата наредба е задължителна за всички физически,
юридически лица и организации на територията на общината.

РАЗДЕЛ І

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСТНОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕТО

Чл.1. ЗАБРАНЯВА СЕ:
/1/ Преминаването,спирането и паркирането на Пътни превозни
средства /велосипеди,мотоциклети,мотопеди,автомобили,ППС с
животинска тяга,трактори,комбайни и др./ в градинки,паркове,зелени площи,
плочници,тротоари и детски площадки.
/2/ Поставянето от физически и юридически лица на препятствия
(бариери,монтирането на бараки,строителни и отоплителни материали и др.)
по тротоарите и уличните платна.
/3/ Извършването на изкопни и строително-монтажни работи без
съгласуване с Дирекция “Специализирана администрация” – Техническа служба
на общината.
/4/ Замърсяването на уличните и тротоарни платна чрез
разпиляване на оборски тор,пръст,твърди отпадъци,инертни материали,пепел и др.
/5/ Използването на музикални средства и усилвателни уредби в
заведенията на фирмите и жилищата на граждани от 22,00 до 6,00 часа,ако
шумът не може да се ограничи в рамките на помещенията.
/6/ Безразборното писане,рисуване,поставяне на афиши,обяви,
некролози,рекламни материали и други на неопределените за това места.
/7/ Късенето,драскането и повреждането на афиши,обяви,рекламни
материали,некролози и др.,поставени на определените за тях места.
/8/ Употребата на ластици,прашки и др. от подобен характер за
хвърляне на камъни,изтребване на птици,чупене на улични лампи,витрини.
/9/ Взривяването на бомбички и стерлба с огнестрелно оръжие в
населените места.
/10/ Използването на фуражомелки,електрожени,бързооборотни
шмиргели във върховите часове на електропотеребление – от 18,00 до 22,00 часа
и от 07,00 до 09,00 часа.

/11/ Сервирането и продажбата на алкохол и тютюнови изделия на
малолетни и непълнолетни лица.
/12/ Посещаването на питейни заведения в т.ч. и увеселителни
заведения и барове от малолетни и непълнолетни лица без придружител след
20,00 часа зимния период и 22,00 в летния период.

За непълнолетните лица/ от 14 до 18 години/ да бъде удължено
времето до което могат да остават в заведенията на територията на Община
Грамада без родител или осигурен от тях пълнолетен придружител за дните /
петък,събота и неделя/
– за летния период –24,00 часа
– за зимния период –23,00 часа
/13/ Допускането на лица носещи огнестрелно оръжие в питейни и
увеселителни заведения и барове за времето от 22,00 до 6,00 часа.
/14/ На управителите и на персонала на заведенията да обслужват
лица в явно нетрезво състояние и на лица,забранена консумацията на алкохол.
/15/ Излизането на уличното платно на селскостопанска техника от
дворовете,както и от полските пътища на републиканската и общинска пътна
мрежа,без предварително почистване на гумите.
/16/ Паркирането по улици,тротоари и зелени площи на отчислени,
изоставени и разкомплектовани МПС и селскостопански инвентар.
/17/ Повреждането на пътни,тротоарни,градински и паркови
настилки,осветителни тела,паметници,декоративни елементи и
принадлежности на уличната,пътната и алейната мрежа /табели,знаци,пейки/.
/18/ Разместване на градинска мебел,табелки и съоръжения за
обществено ползване.
/19/ Снижаването на бордюри за подстъпи към гаражи и дворове,без
разрешение на Дирекция”СА” в общината.
ЧЛ. 2. При даване на статут за нощни заведения да се изисква от
собствениците и наематели заведението да отговаря на следните условия:
– да има телефонна връзка с РПУ;
– да има осигурена физическа охрана от лицензирана фирма или
собствена охрана отговаряща на условията на Наредба № І-79/00г.;
да бъде осветено пред и около заведението на разстояние на 50 до-100 метра;
писмено становище от РПУ.
ЧЛ. 3. Работното време на заведенията и фирмите се определя със
заповед на кмета на общината,като за периода от 01.06. до 30.09./летен период/
да бъде до 01,30 часа,а за периода от 01.10. до 31.05. /зимен период/ до 00,30 часа.
ЧЛ. 4. При тържества,семейни празници и други,собствениците на
заведенията могат да удължат работното време,след като са поискали писменно
разрешение от кмета на общината и същия писминно е разрешил и уведомил
РПУ за разрешението.
Р А З Д Е Л ІІ
ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА И ХИГЕНАТА В НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА И СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН

НАЧИН НА ЖИВОТ
ЧЛ. 5. ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ ръководителите на фирми,кооперации,
учереждения,организации,собсвеници и наематели на имоти и гражданите в общината.
/1/ Да поддържат в приличен външен вид производствените,
административните,обществени и жилищни сгради.
/2/ Да събират и извозват промишлените,строителните,битовите
отпадъци само на определените места.
/3/ Да отстраняват снега по тротоарите,ледените висулки,
опасните натрупвания от сняг по покривите,заледяваниата и последиците от
стихиини бедствия пред ползваните от тях обекти и жилищни имоти.
/4/ Да прибират в 7 дневен срок стоварените върху улични
платна,тротоари и др. общински терени строителни материали и отоплителни
материали,амбалаж,селскостопанска продукция и други.
/5/ Групите по поддържане на подземната инфраструктура
да отстраняват възникналите аварии след съгласуване с Дирекция
“Специализирана администрация” – Техническа служба.
/6/ Да почистват естествените водоизточници,ползвани за водопой
на домашни животни от изпражненията,отделяни от тях.
ЧЛ. 6. Общинските органи информират населението за
състоянието на околната среда и дейности,подлежащи на оценка за
въздействието на околната среда.
ЧЛ. 7. При настъпило замърсяване или увреждане на околната
среда,включително от производствените аварии и пожари ръководителите
на фирми и учереждения са длъжни незабавно да информират населението и
общинските органи за настъпилите изменения;предприетите мерки за тяхното
ограничаване и отстраняване,а така също изискванията към поведението на
гражданите,с оглед запазването на тяхното здраве.
Когато замърсяването засяга съседни общини да се уведомяват
техните общински администрации.
ЧЛ. 8. Производителите на стоки и услуги,техните посредници и
търговци,включително и тези на земеделски и хранителни стоки са длъжни
едновременно с извършване на услугата и продажбата на стоката да представят на
купувача и общинските органи и информация за състоянието и характера им и
възможните негативни въздействия на тези услуги и стоки върху здравето на хората.
ЧЛ. 9. Общинските органи контролират депонирането на отпадъците,
опасни вещества и добивът на инертни материали на тириторията на общината.
ЧЛ. 10. ЗАБРАНЯВА СЕ:
/1/ Изхвърлянето на всякакви промишлени,строителни и битови
отпадъци по уличните и тротоарните платна,по площадите,парковете,зелените
площи в населените места,общинската мера,полските пътища и земеделските земи.
/2/ Изгарянето и ползването за отопление на промишлени
отпадъци /каучукови и пластмасови/ на територията на общината.
/3/ Пашата на домашни животни на тротоарни платна,в паркове,
градини,около-блокови пространства,зони за отдих,райони на детски градини площадки и стадиони.
/4/ Пускането на паша на животни в общинската мера и пасища без пастир.
/5/ Свободното пускане на кучета и други домашни животни.
/6/ Изхвърлянето на умрели животни освен на местата,определени за загробяване.
/7/ Отвеждането на промишлени и отпадъчни води от бани,
тоалетни,кухни и обори на юридически и физически лица в естествени
водоизточници,водоеми,улици и други.
/8/ Поенето на животни на естествените водоизточници:”
Атанасова”,“Паша Петко”,чешмата при В.Йотов”,чешмата при училище “Хр.Ботев”.
/9/ Преминаването на домашни животни дори и с придружител в центъра на Грамада.
/10/ Натрупването и изхвърлянето на оборска тор и др. отпадъци
край синори,пътища,паркове и градинки,граници между имоти,улици,улични
регулационни линии,речни корита и дерета.

Р А З Д Е Л ІІІ

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЧЛ.11. ЗАБРАНЯВА СЕ:
/1/ Извършване на дейности от физическите и юридически
лица,които създават опастност за разрушаване на пътните настилки,
водоснабдителните,електозахранващи и съобщителни съоражения и тревните
площи на общинската мера.
/2/ Преместването,свалянето и повреждането на знаковото
стопанство,регулиращо движението на МПС и животинската тяга в населените места.
/3/ Късането на цветя в градинките,газенето по цветни и тревни
площи,отсичането на дървета и храсти и чупенето на клони при бране на
липов цвят в парковете,зелените площи и общинската мера.
/4/ Паркирането на МПС върху тротоарните платна,зелените площи и плочници.
/5/ Самонастаняването на юридически и физически лица в общински имоти.
/6/ Къпането в язовири,канали,водоеми и изравнители като
собственици на тези съоръжения вземат мерки за осигуряване на охраната им.
/7/ Движението на верижни машини по уличните платна.
/8/ Забранява се изхвърлянето в кофите за смет на горивни и запалими
вещества,течности и строителни отпадъци,които могат да ги повредят.

РАЗДЕЛ ІV

ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ЛИЧНАТА И ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

ЧЛ.12. Не се разрешава изгарянето на суха трева по слоговете,
крайпътните ивици,стърнища и др. Площи,независимо от собствеността,
без изричното разрешение на органите за пожарна и аварийна безопастност и
съгласуване с кмета на общината.
ЧЛ.13. Забранява се паленето на огън по улиците,площадите,
градините,парковете,тротоари,както и в близост до стопански и жилищни
сгради.
ЧЛ.14. Не се разрешава складирането на груб фураж (слама,сено,
царевичак и др.) извън дворните места на гражданите.
ЧЛ.15. Откритите складове за груб фураж в личните дворове се
устройват на пожаробезопасни разстояния от съседни сгради и обекти,но не по-
малко от 14 метра. Намаляване на противопожарните разстояния се допуска
само след съгласуване с органите за пожарна и аварийна безопасност.
ЧЛ.16. Не се допуска ползването на необезопасени комини и
димоотводни тръби и извеждането им през прозорци и стени на сгради.
ЧЛ. 17. Не се допуска съвместно съхраняване на леснозапалими и
горими течност,изкуствени торове,въглища,отсевки от слънчоглед,соя и
други самозапалващи се зърнени култури,както и с други горими материали.
ЧЛ. 18. Не се допуска съхраняване на свръхнормативни количества
взриоопасни материали,леснозапалими и горими течности в сгради и
помещения,които не са предназначени за такива цели и несъответстват на
нормативно-техническите изисквания.
ЧЛ. 19. Наливането,съхраняването и транспортирането на
леснозапалими и горими течности да се извършва само в токопроводими и
нечупливи съдове.
ЧЛ. 20. Забранява се извършването на заваръчни и др. огневи
работи от неправоспособни лица и без да са спазени изискванията за пожарна
безопастност.
ЧЛ. 21. Забранява се паркирането на МПС и складирането на
материали до пожарни хидранти,противопожарни водоеми,вътрешни пожарни
кранове и главни ел. табла.
ЧЛ. 22. При възникване на пожари в горския фонд и в съседство на
същия,ръководителите на селскостопанските организации и собствениците
на селскостопанска техника (трактори с плугове,водоноски “Спартак” и
др.) са длъжни при повикване от страна на органите за ПАБ или общинската
администрация да се явят на мястото на пожара за оказване на необходимата помощ.

РАЗДЕЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛ. 23. Настоящата наредба се издава съгласно чл.21,ал.2 от ЗМСМА.

ЧЛ. 24./1/ Установяването на нарушенията,издаването,обжалването и
изпълнението на наказателните постановления става по ред,определен в ЗАНН.
/2/ Нарушенията се констатират с актове,които се съставят най-
късно една година след извършване на нарушението или три месеца от
откриването на нарушителя.

/3/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината
или негов заместник в срок до един месец след съставянето на акта.
ЧЛ.25. За нарушения по наредбата се налагат глоби:
/1/ Физически лица:
– За първо нарушение – 20 до 100 лева.
– За повторно нарушение – до 500лева или временно лишаване от
правото да се упражнява определена професия или дейност.
/2/ На юридически лица:
– За първо нарушуние – от 50 до 100 лева.
– За повторно нарушение до 500 лева или /и/ временно лишаване от
правото да се упражнява определена дейност.
ЧЛ. 26. За неизпълнение или нарушаване на членовете от раздел
ІV на тази наредба ,на виновните юридически и физически лица се налагат
административно-наказателни мерки –глоба в размер от 20 до 200 лева.
ЧЛ. 27./1/ За явно маловажни нарушения по настоящата наредба
нарушителите се глобяват с квитанция до 10,00 лева на местонарушението.
/2/ Ако нарушителят откаже да заплати глобата се съставя акт и
наказателното постановление може да бъде в размер до 50 лева.
ЧЛ.28. Актосъставители по констатираните нарушения на
настоящата наредба могат да бъдат:
а/ Дирекция “СА”:чл.1,ал. 1,2 ,3,4,6,7,19
чл. 5,ал.2,5;чл. 9;чл.10,ал. 1,3,4,5,6,7,8,9,10
чл. 11,ал. 1,3,4,8
б/ Дирекция”ОА”- чл. 10,ал.5,чл.11,ал. 5
в/ органите на МВР – чл.1,ал.1,5,8,9,13 и 14,15,16,17,18;чл.11,ал.2,4,7
Комисия за БППМН– чл.1,ал.11 и12
г/ здравните органи– чл. 10,ал.6.
д/ ветеринарните органи – чл.10,ал.6.
е/ енергоснабдяване– чл.1,ал.10;
ж/ В и К чл.-11,ал.1
з/ службата по пожари и авариина безопастност –раздел ІV
и/ други служители и органи определени със заповед на кмета на
общината.
ЧЛ.29. Наредбата влиза в сила от 01.03.2008 година.
ЧЛ. 30. Настоящата наредба отменя Наредба № 1/01.01.2004 г. на ОбС
– Грамада.
ЧЛ. 31. Промени в Наредбата се извършват с решения на
Общинския съвет.

01.02.2008 година
гр. Грамада

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/ Ив.Иванов/

Върху наредбата са работили:Р.Рангелов и С.Георгиева

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *