НАРЕДБА №2 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ОБЩИНА ГРАМАДА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на
собственост върху:
1. Дялове или акции на едноличните търговски дружества.
2. Дялове или акции на търговските дружества,в които общината е
съдружник или акционер.
Непреобразувани в търговски дружества предприятия.
Чл.2. Стопанската дейност на общината се осъществява чрез еднолични
търговските дружества с общинско имущество или чрез търговски дружества с
общинско участие.
Чл. 3. Общината упражнява правата си на собственост в търговските
дружества при условията,по реда и чрез органите,посочени в тази наредба.

РАЗДЕЛ ІІ

ОБРАЗУВАНЕ,ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 4. Образуването,преобразуването и прекратяването на общинските
предприятия като еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични
акционерни дружества се извършва с решение на ОбС по реда на Търговския
закон.
Чл. 5. При преобразуване на общински предприятия в капитал на
дружеството се записват всички дълготрайни активи на предприятието,посочени
в баланса.
Чл. 6. Прекратяването на непреобразувани в търговски дружества
общински предприятия,както и търговски дружества,се извършва с решение на
ОбС,по предложение на кмета на общината.

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

Чл. 7. /1/ Органите за управление на еднолични дружества с ограничена
отговорност са:
Общината,чрез Общинския съвет.
Управителят.
/2/ Органи за управление на еднолични акционерни дружества са:

1. Общината,чрез Общинския съвет;
2. Съветът на директорите (едностепенна система) или Надзорният и
Управителният съвет (двустепенна система).““““““““““
/3/ Органите на търговските дружества в които Общината е съдружник
или акционер,се формират и функционират при условията и по реда на
Търговския закон.
Чл. 8. Общинският съвет определя представителите на Общината в
Общите събрания на дружествата по чл. 7 ,ал. 3 от наредбата.

РАЗДЕЛ ІV

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл.9. Общината упражнява правата си на едноличен собственик
на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско
имущество с решения на Общинския съвет за:
1. Изменение и допълнение на дружествения договор и Устава на
дружество.
2. Преобразуване и прекратяване на дружествата и промяна на техния
статут и определяне насоката в дейността им.
3.Приемане на годишния отчет и баланса,разпределение на печалбата.
4. Увеличение или намаляване на капитала и покриване на загуби.
5. Избиране и освобождаване от длъжност на Управителя,вземане
на решение за предявяване на искове срещу него за причинени на
дружеството вреди.
6. Определяне възнаграждението на Управителя и освобождаването
му от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
7. Избиране и освобождаване на контрольори и определяне на
възнаграждението за дейността им.
8. Откриване и закриване на клонове,представителства и участия в
други дружества в страната и чужбина.
9. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права
върху тях,както и за обременяване с вещни тежести на такива имоти.
10. Сключване на договори за кредитиране и за даване на обезпечения
в полза на трети лица.
11. Учередяване на ипотеки и залог върху дълготрайни активи на
дружеството.
12. Отдаване под наем или предоставяне ползването на каквато и да е
форма на недвижими имоти с балансова стойност над 50% за една
календарна година по предложение на управителя или Съвета на
директорите.
13.Приемане на организационно-управленска структура и определяне
основните насоки в дейността на дружеството.
14. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството.
2/ Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от
Кмета,ПК на ОбС и управителите на търговските дружества.
/3/ Управителите организират и ръководят дейността си съобразно

Търговския закон и действащото в страната законодателство,дружествения
договор,договора за управление и решенията на ОбС.
Чл. 10. Общината упражнява правата си на едноличен собственик на
капитала в едноличните акционерни дружества с общинско имущество с решения
на ОбС като:
1. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите,
съответно и на Надзорния съвет и определя възнаграждението им.
2.Назначава проверители и дипломирани експерт – счетоводители.
3. Увеличава и намалява капитала на дружеството.
4. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения
експерт- счетоводител.
5. Дава съгласие за сключване на договори за задължително
застраховане на имуществото.
6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и
Надзорния съвет.
7. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества,за
откриване и закриване на клонове.

8.Взема решения за допълнителна парична вноска.
9. Взема решения за предявяване на искове срещу членовете на Съвета
на директорите и Надзорния съвет.
10. Изменя и допълва Устава на дружеството.
11.Решава други въпроси,предоставени в неговата компетентност от
Закона или Устава.
/2/ По предложение на Съвета на директорите,ОбС дава съгласие чрез
свои решения за:
1.Разпореждане с акции или с участие в други търговски или
граждански дружества в страната или в чужбина.
Придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни
2.права,както и обременяването им с вещни тежести.
Сключване на договори за кредитиране на трети лица или даване на
3.обещетения за задължения на трети лица.
4.Учередяване на ипотеки и залог върху дълготрайни активи на
дружеството.

РАЗДЕЛ V

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ
ДОГОВОРИ

Чл. 11. /1/ Сключването на договори за продажба,замяна и наем на
дълготрайни активи на еднолични търговски дружества се извършва по реда
на наредбата за търговете и конкурсите/ приета с ПМС 213/25.09.2003 г./ и
Наредбата по чл. 8,ал. 2 от Закона за общинската собстевост.
/2/ В отделни случаи с решение на ОбС,взето с мнозинство 2/3
от общия брой на съветниците,сключване на договори за продажба,замяна или
наем може да се извърши без търг или конкурс след преговори с потенциалните
купувачи или наематели.

РАЗДЕЛ VІ

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА,В КОИТО ОБЩИНАТА Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР

Чл. 12. Решение за участие в смесени търговски дружества,както и за
прекратяване на участието в тях,се взема от ОбС.
Чл.13. Представителите на Общината в търговски дружества,в които
тя е акционер или съдружник,както и тяхната промяна се определят с решение на
ОбС.
Чл. 14. В дружествата с ограничена отговорност,в които общината е
съдружник,лицата упълномощени да представляват общината в Общото събрание
на съдружниците по реда на чл. 8 и чл. 13 от тази Наредба съгласуват своите
действия с решенията на ОбС по следните въпроси:
1. Изменение и допълнение на дружествения договор.
2. Приемане или изключване на съдружник,даване на съгласие за
прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.
3. Намаляване или увеличаване капитала на дружеството.
4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права
върху тях.
5.Решение за допълнителни парични вноски.
6. Решение за участие в други дружества.
7. Преобразуване и прекратяване на дружеството.
Чл. 15. В акционерните дружества в които Общината е акционер,лицата
упълномощени да представляват общината в Общото събрание на акционерите по
реда на чл. 8 и чл. 13 от тази Наредба,съгласуват своите действия с решенията на
ОбС по следните въпроси:
1. Намаляване и допълване устава на дружеството.
2. Намаляване и увеличаване капитала на дружеството.
3. Преобразуване и прекратяване на дружеството.

РАЗДЕЛ VІІ

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

Чл. 16. /1/ Управители и контрольори на еднолични търговски
дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.
/2/ Членове на изпълнителни и контролни органи на еднолични
и акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на същите
допуска член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.
Чл. 17. /1/ Не могат да бъдат управители на еднолични търговски
дружества с ограничена отговорност физически лица които:
1. От свое или чуждо име извършват търговски сделки.
2. Участват в събирателни и командитни дружества и дружества с
ограничена отговорност.
3.Заемат длъжности в ръководни органи на други дружества.
4. Са в производство за обявяване в несъстоятелност.
5. Са невъзстановени в права и несъстоятелност.
6. Осъдени за банкрут.
7. Са лишени от правата да упражняват търговска дейност.
8.Са в трудовоправни или в друг вид договорни отношения с
дружеството.

9. Са народни представители,министри,зам.министри,председатели на
комитети,областни управители,зам.областни управители,кметове,
зам.кметове,секретари на община,изпълнителни директори и
членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
/2/ Забраните по ал. 1,т.т. 1,2 и 3 се прилагат когато се извършва
дейност,сходна с дейността на дружеството.
Чл.18. Не могат да бъдат контрольори в еднолично дружество с
ограничена отговорност:
1. Управителите,техните заместници и наети лица в дружеството.
2. Съпрузите,роднини по права и съребрена линия до трета степен на
лицата по т. 1.
3. Лишените с присъда или административно наказание от правата да
заемат материално-отчетническа дейност.
4. Управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи
на друго еднолично търговско дружество с общинско имущество.
5.Народните представители,министри,зам.министри,председатели на
комитети,областни управители,зам.областни управители,кметове,
зам.кметове,секретари на община,изпълнителни директори и
членове на Надзорния съвет на Агенцията за правитизация.
Чл. 19. /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите,на
надзорните и управителните съвети на едноличните акционерни дружества с
ограничена отговорност физически и юридически лица,които:
1. От свое или чуждо име извършват търговски сделки.
2. Участват в събирателни или командитни дружества с ограничена
отговорност.
Са лишени с присъда или административно наказание от правата да
3.заемат материално-отчетническа отговорност.
Са били членове на изпълнителни или контролни органи или
4.неограничено отговорни съдружници в дружеството,когато то е
прекратено поради несъстоятелност и са останали неудолетворени
кредитори.
5. Са съпрузи или родени до трета степен по права или по съребрена
линия,включително и по сватовство с друг член на Съвета на
директорите.
Са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на
6.други търговски дружества с общинско имущество.
Са народни представители,министри,зам.министри,председатели на
7.комитети,областни управители,зам.областни управители,кметове,
зам.кметове,секретари на община,изпълнителни директори и
членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
8.Са в трудовоправни или в друг вид договорни отношения с
дружеството.

РАЗДЕЛ VІІІ

ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 20 /1/ Управлението на едноличните търговски дружества с
общинско имущество се възлага с договори за управление,сключени между всеки
член на изпълнителния орган на дружеството с органа,упражняващ правата на

едноличния собственик на капитала или с упълномощено от него лица.
/2/ Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на
имуществото на едноличното търговско дружество се възлага с договор за контрол,
сключен между всеки контрольор или член на Надзорния съвет и органа,упражняващ
правата на едноличния собственик на капитала или с упълномощено от него лице.
Чл. 21. Управлението на едноличните търговски дружества се възлага с
решение на ОбС или чрез конкурс при условието и по ред,определени от ОбС.
Чл. 22. Договорите за управление и за контрол в едноличните търговски
дружества се сключват за срок до 3 (три) години.
Чл. 23. /1/ В договора за управление и контрол се определят:
1. Правата и задълженията на страните.
2. Размерът на възнаграждението и начина на плащането му.
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора.
4. Основанията за прекратяване на договора.
/2/ В договора за управление с членовете на Съвета на
директорите,съответно на Надзорния и Управителния съвет,се посочват вида и
размера на гаранцията,която те дават за своето управление.
/3/ Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за
управление и след решението са органа,който упражнява правата на едноличния
собственик на капитала на дружеството,за освобождаване от отговорност.
Когато гаранцията е била внесена в пари,на връщане подлежат и лихвите върху
внесената сума.
Чл. 24. /1/ В договора за управление или в договора за контрол,органът
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала или упълномощеното
от него лице,определя бизнес задачата на дружеството,определена за целия
срок на договора за управление и поотделно за всяка година,в съответствие за
стратегията за развитие и предоставената и одобрена от ОбС бизнес – програма.
/2/ Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели,
чието изпълнение органите за управление следва да осигурят,като:рентабилност,
производителност,обем на продажбите,печалба или намаление на загуба,нови
пазари,използване на съораженията,поддържане на определен брой работни
места,финансови задължения,инвеститиции и др.
/3/ Въз основа на безнес задачата,управителите,Съветите на
директорите и Управителните съвети разработват и приемат бизнес-програма за
целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година,
като програмата се одобрява от ОбС.
Чл. 25. /1/ Управителите,членовете на Съветите на директорите,
съответни на Надзорните и Управителните съвети и контрольорите в едноличните
търговски дружества се осигуряват за всички осигурителни случаи върху
изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.
/2/ Времето,през което лицата са работили по договор за
управление или за контрол в едноличните търговски дружества и са били
осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори се зачита за трудов стаж.
Чл. 26. /1/ За лицата,работещи по договори за управление или за
контрол в едноличните търговски дружества и осигурени,съгласно тези договори
за всички осигурителни случаи,се правят вноски във фонд “Професионална
квалификация и безработица” за сметка на съответното дружество. Вноските
се определят на базата на изплатеното възнаграждение,върху което се правят вноски.

Чл. 27. /1/ Договорите с управителите,контрольорите,членовете на
Съвета на директорите и Надзорните съвети се прекратяват преди изтичане на срока:
1. По взаимно съгласие на страните.
2. По искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца.
3. При преобразуване или прекратяване на дружеството,както и при
промяна на собственика на капитала на дружеството.
4. В случаи на смърт или поставяне под запращение на физическото
лице,съответно в случаи на обявяване в несъстоятелност или
прекратяване.
5. При възникване на някои обстоятелства,обславящи забрана или
ограничения за лицето за изпълнение на съответните функции,
съгласно чл. 17,18 и 19 от тази Наредба.
6. Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява
задълженията си,продължила повече от 90 дни.
нарушаване на закова,извършено при или по повод
7. При изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване
на тази Наредба.
8. При извършване на действия или бездействие на лицата,довело
до влошаване на финансовите резултати на дружеството,когато са
причинени щети за дружеството.
9. Поради други условия,посочени в договора за управление:
/2/ Прекратяване на договора по предходната алинея т.т. 5,6,7,8 и 9 се
извършва чрез връчване на едномесечно предизвестие до лицето чрез решение на ОбС.
В останалите случаи договорът се прекратява автоматично с
настъпване на визираната обстоятелство по решение на ОбС.
Чл. 28. /1/ При прекратяване на търговското дружество с общинско
имущество,освен в случаи на несъстоятелност,ОбС определя ликвидатори,а
кмета на общината сключва договори с тях.
/2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица,които:
От свое или чуждо име извършват търговски сделки.
2. Участват в събирателни или командитни дружества и дружества с
ограничена отговорност.
Са лишени с присъда или административно наказание от правото да
3.заемат материално-отчетническа длъжност.
Са народни представители,министри,зам.министри,председатели на
4.комитети,областни управители,зам.областни управители,кметове,
зам.кметове,секретари на община,изпълнителни директори и
членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
/3/ Забраните по ал. 2,т.т. се прилагат,когато се извършва
дейност,сходна с дейността на дружеството.
/4/ В договора с ликвидатора се определят:
Правата и задълженията на страните.
2. Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му.
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора.
4. Срока за приключване на работа.

РАЗДЕЛ ІХ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА

Чл. 29. Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролни
органи на едноличните търговски дружества се определят съобразно поетите
задължения и отговорности в сключения договор и действащото в страната
законозателство.

РАЗДЕЛ Х

РЕГИСТЪР НА ДРУЖЕСТВАТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл. 30. /1/ Регистърът на дружествата с общинско участие се води в общината.
/2/ В регистъра се вписват:
1. Общинските дружества – едноличните акционерни и едноличните с
ограничена отговорност.
Търговските дружества,в които общината е акционер или съдружник.
/3/ Регистърът е предназначен за служебно ползване,справки
и извлечения от него се дават само на органите от държавна и общинска
администрация,на съда,на следствието и прокуратурата.
Чл. 31. /1/ Регистърът се води по образец,утвърден от кмета на общината.
/2/ В регистъра се вписва в отделна графа и решението
за приватизиране на предприятието,както и датата на вписване на
приватизационната сделка,способа за приватизация и купувача(ите) на
предприятието.
/3/ Вписването в регистъра се извършва от определено със заповед
на кмета длъжностно лице от общината.
Чл. 32. /1/ Органите на управление на едноличните търговски дружества
и лицата,упълномощени да представляват общината в търговските дружества,
изпращат до длъжностното лице по чл. 31 /3/ преписи от издадените от тях актове,
удостоверяващи обстоятелствата подлежащи на вписване в тридневен срок от
издаването им.
/2/ Лицата по ал. 1 изпращат на длъжностното лице и копие от
съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

РАЗДЕЛ ХІ

АКТУВАНЕ,СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ

ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,
ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.33. /1/ Едноличните търговски дружества придобиват възмездно или
безвъзмездно недвижими имоти и движими вещи.
1. По силата на закон.

2.Чрез закупуване.
3.Чрез предоставяне от общината
4.Чрез замяна.
5.При сливане на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност.
6. Чрез дарения.

/2/. Закупуването,предоставянето от общината и замяна на
недвижими имоти става по искане на органите за управление на търговските
дружества след решение на ОбС.
/3/ Закупуването на движими вещи – дълготрайни материални
активи,се извършва от търговските дружества по реда и условия,определени с
дружествения договор и договора за управление.
Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите,Надзорните съвети,
управителите и контрольорите на едноличните търговски дружества организират,
ръководят и контролират стопанисването на недвижимите имоти и движими
вещи,включени в капитала.
/2/ Извършват необходимите ремонти,поддържат имотите и
вещите по ал. 1 и не допускат увреждане,завладяване и ползване без основание от
други лица.
Чл. 35. Изземването на недвижим имот,включен в капитала на
едноличните търговски дружества,който се владее и държи без основание,не
се използва по предназначение или необходимостта от който е отпаднала,се
извършва след решение на ОбС.
Чл. 36. /1/ Разпореждането с недвижими имоти,включени в капитала на
едноличните търговски дружества се осъществява чрез:
1. Продажба на имоти или на обособени части от тях.
2. Замяна.
3. Доброволна делба.
4. Учередяване на вещно право на ползване.
5. Внасяне (апорт) на собственост и вещни права в капитала на други
търговски дружества.
6.Премахване на сгради,постройки и съоражения.
/2/ Сделките по предходната алиния от т. 1 до т. 5 се извършват с
решение на ОбС,а тези от т. 6 със заподе на кмета на общината,съгласно влязъл в
сила застроителен регулационен план и действащото в страната законодателство.
Чл. 37. /1/ Разпореждането с движими вещи се осъществява чрез:

1.Продажба.
2.Замяна
3.Предостеавяне право на ползване.
4.Дарение.
5.Внасяне (апорт) в капитала на други търговски дружества.
6.Бракуване.
/2/ Сделките по предходната алини(ея по т.1,2,3,4 и 5
се извършват след решение на ОбС,а тези по т. 3 по реда на Закона за
счетоводството.
Чл. 39. Органите за управление на едноличните търговски дружества
правят промяна в капитала си след извършване на разпоредителните сделки по
решение на ОбС.

Чл.40. Актуването и деактуването на недвижими имоти,включени в
капитала на едноличните търговски дружества и тези,с които общината участва в
други търговски дружества,се извършва от кмета на общината .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 2,ал. 4 от Закона за

общинската собственост и чл. 3 от Правилника за неговото прилагане.
Наредбата е приета с решение № 25 от Протокол № 04/16.01.2004 г. на
ОбС гр. Грамада и влиза в сила от 01.02.2004 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ Цв.Костов /

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *