Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община ГРАМАДА

Глава първа
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията,свързани с определяне размерите на
местните данъци на територията на община Грамада.
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък.
7./Нова – Решение № 235/30.12.2010г./ Туристически данък.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при
условията,по реда и в границите,определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера
на местните данъци за текущата година,местните данъци се събират на базата на действащия
размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на
определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или
безкасово по съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването,обезпечаването и събирането на местните данъци се
извършват от служители на общинската администрация,определени със заповед на кмета на
общината,по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) /Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г./ Невнесените в срок данъци по този закон се
събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни
вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
(3) / Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г.,изм. с Решение № 235 от 30.12.2010г./ В
производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията
на органи по приходите,а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на

публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на
удостоверение по чл. 87,ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,за задължения за
данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси
към общината по постоянен адрес,съответно седалище,на задълженото лице.
(4) /Нова – Решение № 235 от 30.12.2010 г./ Компетентен орган за отсрочване и
разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие,че отсрочването или
разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението,е кметът на
общината,а в останалите случаи е общинският съвет.
Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с
гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

Глава втора
Местни данъци

Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените
места и селищните образувания,както и поземлените имоти извън тях,които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл.8,т. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти,заети от улици,пътища от
републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа,до ограничителните
строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти,заети от водни обекти,
държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите,с изключение на застроените
земи –за действително застроената площ и прилежащия й терен.
(4) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.,отм. с Решение №235/30.12.2010г./ .
Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) /Изм. С Решение №235/30.12.2010г./ Собственикът на сграда,построена върху
държавен или общински поземлен имот,е данъчно задължен и за този имот или съответната
част от него.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
(5) / Нова – Решение №235/30.12.2010г./ За имот държавна или общинска собственост,
данъчно задължено е лицето,на което имотът е предоставен за управление.
Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или
ограниченото вещно право е притежание на няколко лица,те дължат данък съответно на частите си.
Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касата на общината,находяща се в Центъра за обслужване на граждани.
2. по банков път – по банковата сметка на общината;3. с пощенски запис.
(2) Всеки от съсобствениците на имота,съответно от съпритежателите на
ограниченото вещно право,може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.11. (1) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.,изм. с Решение №235/30.12.2010г./
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:от 1
март до 30 юни и до 30 октомври на годината,за която е дължим.
(2) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.,изм. с Решение №235/30.12.2010г./ На
предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.13. /Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ От заплащане на данък се
освобождават лицата за имотите,определени в чл.24 от ЗМДТ.
Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на
общината,на територията на която се намира имотът.
Чл.15. / Нова Решение № 107 /27.01.09 г./Размерът на данъка върху недвижимите
имоти се определя в размер на 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по
норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси,в зависимост от
вида на имота,местонахождението,площта,конструкцията и овехтяването и се съобщава на
данъчно задължените лица.
Чл.17. (1) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Данъчната оценка на
недвижимите имоти на предприятията е
по-високата между отчетната им стойност
и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ,а за жилищните имоти на
предприятията –данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти,върху които е учредено право на
ползване на предприятие,е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната
оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси,а за жилищните
имоти –данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11,ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
върху които са построени сгради на лица,различни от собственика на поземления имот,се
определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят
на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по
чл.10,ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината,за която се дължи.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя
върху новата оценка от месеца,следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от
общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони
или на населените места,данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на
следващата година.
( 3) / Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Алинея (2) ,изречение първо не се
прилага за нежилищните имоти,които са собственост на предприятията или върху които им е

учредено ограничено вещно право на ползване.
Чл.19. (1) За имот,който е основно жилище,данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот,който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100
на сто,данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.
Чл.20. /Изм. С Решение №235/30.12.2010г.в сила от 01.07.2011г./ (1 ) Необходимо
условие за определяне на данъка е наличието на подадена декларация по чл. 14 от ЗМДТ .
(2) Когато собственикът,съответно носителят на ограниченото вещно право е
предприятие,в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства,
имащи значение за определянето на данъка
Чл.21. При промяна на обстоятелство,което има значение за определяне на данъка,
лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна
декларация,която подават в срока по чл.14,ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по
завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани,както и имуществата в
страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани,
ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя
движими и недвижими вещи и права върху такива вещи,както и другите му имуществени
права,вземания и задължения към момента на откриване на наследството,освен ако със закон е
предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото,което се получава в случай на смърт на
наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага,ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по
завещание,както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по
права линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните
законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона
за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя,а ако
последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от
имуществото му в страната.
Чл.26. Наследственото имущество,с изключение на освободеното от данък,се оценява
съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове,като за
всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .
(2) Наследствените дялове се увеличават,съответно намаляват,със стойността на заветите,
оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник,както следва:
1. / Нова – Решение № 107 / 27.01.09 г./ за братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за
наследствен дял над 250 000 лв.;
2. /Изм. с Решение № 107 от 27.01.09. ;Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./за лица,извън
посочените в т. 1 – 4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата,придобити по дарение,както и
недвижимите имоти,ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по
друг начин имущества,както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) / Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Данък при безвъзмездно придобиване на
имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху
тях по давност.
(4) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ –Алинея 1 не се прилага за моторни превозни
средства,които не са регистрирани за движение в страната.
(5) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Алинея 2 не се прилага,ако прехвърлянето
е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за
безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Не се облагат с данък имуществата,придобити
по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.34. / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Основа за определяне на данъка е оценката
на имуществото в левове към момента на прехвърлянето,а при придобиване по давност – към
момента на издаване на акта,удостоверяващ правото на собственост,който подлежи на вписване.
Чл.35. (1) При дарение на имущество,както и в случаите по чл.44,ал.2 от Закона за
местните данъци и такси,данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) /Нова- Решение № 101/ 30.12.2008г./ –0,8 на сто –при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ –4 на сто –при дарение между лица извън
посочените в буква “а”.
(2) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ –При възмездно придобиване на имущество
данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество,а при замяна –върху
оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество,когато притежаваният преди делбата дял се уголемява,данъкът
се начислява върху превишението.
Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните
данъци и такси.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот,а
в останалите случаи –по постоянния адрес,съответно по седалището на данъчно задълженото
лице. Лицата,които нямат постоянен адрес,заплащат данъка по настоящия си адрес.
(2) /Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Данъкът се заплаща при прехвърлянето на
недвижимия имот,ограничените вещни права върху недвижимя имот и моторните превозни
средства,а в останалите случаи –в двумесечен срок от получаване на имуществото,след
подаване на декларация по чл. 49,ал.3 от Закона за местните данъци и такси,а в случаите по
чл.44,ал.3 от ЗМДТ – към момента на издаване на акта,удостоверяващ правото на собственост,
който подлежи на вписване.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства,регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
България;
2. корабите,вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства,вписани в държавния регистър на Република България
за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния
им адрес,съответно седалище,притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на
двигателя,коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство,както следва:
1. до 37 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.50 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.60 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1.40 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите,
определени с чл.55,ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – 7 лв.
2. къмпинг ремарке –15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 20 лв.,а за мотоциклети,както следва:
1. до 125 куб. см включително – 24 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 32 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 44 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 65 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 88 лв.
6. над 750 куб. см – 115 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 7 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места,вкл. мястото на водача – 60 лв.
2. над 22 места,вкл. мястото на водача – 110 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в
размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства,от броя на осите и вида на
окачването на влекача,посочени в свидетелството за регистрация на влекача,както следва:(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози,бетон-помпи и други),
автокранове,специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други
специални автомобили,без тролейбусите,е в размер от 100 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона,специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер 200 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери,както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 14 лв.
3. над 37 kW – 15 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 50 лв.
(12) / Изм. С Решение № 235/30.12.2010г. / Данъкът за моторни шейни и превозни
средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата в размер от 100лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя
в зависимост от допустимата максимална маса,броя на осите и вида на окачването,както следва:

Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните
данъци и такси.
Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл.,снабдени с
действащи катализаторни устройства,данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
(2) За автобусите,товарните автомобили,влекачите за ремарке и седловите влекачи,
снабдени с “екодвигатели”,съответстващи на стандартите “Евро 2″,“Евро 3″,“Евро 4″и “Евро
5″,данъкът по чл. 55,ал. 5,6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
(3) За автобуси,извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони,които се субсидират от
общините,данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,определен по реда на чл. 55,ал. 5 от
Закона за местните данъци и такси,при условие че не се използват за други цели.
Чл. 46. (1)/Изм. с Решение №235/30.12.2010г./ Данъкът върху превозните средства
се плаща на две равни вноски в следните срокове от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на
годината,за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 на сто.
(2) За превозните средства,придобити или регистрирани за движение през текущата
година,данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им,съответно на
регистрацията им за движение,в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на
годината,включително месеца на придобиването,съответно на регистрацията им за движение.
(3) /Нова – Решение №235/30.12.2010г./ Заплащането на данъка е условие за редовност
при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се
удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.
Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината,по постоянния адрес,
съответно седалището на собственика,подал декларацията,а когато не е подадена такава и в
случаите по чл.54,ал.2 от Закона за местните данъци и такси –в приход на общината,в която е
регистрирано превозното средство.

Раздел V
Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице,включително едноличен търговец,което извършва дейности,
посочени в приложение № 4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси
(патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности,при
условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.,и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност,с изключение
на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100,ал.2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците,удържани при източника,и за
облагане на разходите по чл.204,т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е
прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие,което извършва патентна
дейност,и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни
месеца,за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна
година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000
лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност,лицето се облага по
общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на
тримесечието,предхождащо тримесечието,през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият,съответно внесеният,данък се приспада от
годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на
патентния данък,за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона
за данък върху добавената стойност,то се облага по общия ред на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.50. За целите на патентния данък се определят зони,съгласно Приложение № 1 от
тази наредба.
Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно
съгласно приложение № 4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси.
(2) Лицата,които осъществяват патентна дейност в повече от един обект,дължат данък
за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината,
с изключение на дейностите,посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора,раздел
V от Закона за местните данъци и такси,данъкът се определя пропорционално на броя на
тримесечията на извършване на дейността,включително тримесечието на започване или
прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност,с изключение на дейностите,посочени
в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси,
през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка,
размерът на данъка до края на годината,включително за тримесечието на промяната,се определя
на базата на размера на данъка,определен съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение
№ 4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината
се промени обстоятелство,което води до определяне на патентния данък в по-висок размер,за
данъчната година се дължи по-високият размер на данъка,определен съобразно промените в
обстоятелствата.
ал.6 / Нова –Решение № 101 / 30.12.2008 г. – Лицата,които осъществяват в един обект
едновременно патентните дейности по т.3 и 31 от Приложение №2 към чл.56,дължат данък само за дейностите по т.3 от Приложение №2
ал.7 /Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г./ При прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието,
следващо тримесечието на прехвърлянето и за дейностите,посочени в т.1 и т.2 на Приложение
№ 4 от ЗМДТ.
ал.8 /Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ –Доходите от дейности,които не са
посочени в приложение № 4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси,се
облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл.52. (1) Данъчно задължените лица,които подлежат на облагане с патентен данък,
могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица,включително едноличните търговци,с 50 и с над 50 на сто намалена
работоспособност,определена с влязло в сила решение на компетентен орган,ползват намаление
на патентния данък в размер 50 на сто,ако извършват дейността лично и не наемат работници за
тази дейност през цялата данъчна година;
2. /Изм. с Решение №235/30.12.2010г./ физическите лица,включително едноличните
търговци,които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна
дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4,към глава ІІ раздел V от ЗМДТ заплащат
патентния данък само за тази дейност,за която определеният данък e с най-висок размер;за
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага ;
3. физическите лица,включително едноличните търговци,които са пенсионери и
извършват патентна дейност,посочена в т. 5,6,8 –15,18 –20,25,27 –29 и 31 на приложение
№ 4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси,заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответната дейност,ако извършват дейността лично и не наемат
работници през цялата данъчна година;
4. лицата,които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона
за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10,12 и 13 на приложение №
4 към Глава втора,раздел V от Закона за местните данъци и такси,заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответното работно място;намалението се ползва,при условие
че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на
чираците,издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51,ал. 4 данъчното облекчение по ал.1,т.1 се ползва за цялата
данъчна година,през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл.53. (1) Лицата,които подлежат на облагане с патентен данък,подават данъчна
декларация по образец,в която декларират обстоятелствата,свързани с определянето на данъка,
до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната
декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата,които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация
по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък,определен съгласно
декларираните обстоятелства,ползват отстъпка 5 на сто.
(3) / Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Лицата подават декларация по ал.1 за
всички промени в обстоятелствата,свързани с определянето на данъка,в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен
търговец декларация се подава и от прехвърлителя,и от приобретателя в 7 – дневен срок от
датата на прехвърлянето.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по
чл.49,ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца,
следващ месеца,през който са възникнали обстоятелствата по чл.49,ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината,на територията на

която се намира обектът,в който се извършва патентна дейност,а когато патентната дейност не
се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината,където е постоянният
адрес на физическото лице,включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез
пълномощник с постоянен адрес в страната,подаването се извършва в общината,където е
постоянният адрес на пълномощника.
(3) /Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г./ Приема се,че дейността не се извършва от
постоянно място,когато промяната през годината на местонахождението на обекта,от който се
извършва дейността,води до промяна в размера на данъка.
Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски,както следва:
1. за първото тримесечие –до 31 януари;
2. за второто тримесечие –до 30 април;
3. за третото тримесечие –до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие –до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината,дължимата
част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на
декларацията по чл.53,а когато декларация не е подадена –в 7-дневен срок от изтичане на срока
за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината,на територията на която се намира
обектът,в който се извършва патентна дейност,а когато патентната дейност не се извършва в
обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината,където е постоянният
адрес на физическото лице,включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54,ал.2 и
3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника,съответно в
Столична община.
Чл.56. Лицата по чл.48,aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в
Приложение № 2.

/ Нов – Решение № 235 / 30.12.2010г. /

Раздел VІ
Туристически данък

Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата,предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение
на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа,издаден от данъчно
задълженото лице към лицето,ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за
облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58. (1) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за
настаняване се определя както следва:
а) за гр. Грамада:
1. категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка.
2. категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка.
3. категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка.
5. категория 5 звезди – 0,70 лв. за нощувка.
б) за селата в общината:

1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка.
2. категория 2 звезди – 0,25 лв. за нощувка.
3. категория 3 звезди – 0,30 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 0,35 лв. за нощувка.
5. категория 5 звезди – 0,40 лв. за нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя,като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на
месеца,следващ месеца,през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от
данъка,определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване,
разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата
календарна година,независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал. 1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.
Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10,ал. 2
от Закона за туризма.“

Преходни и заключителни разпоредби

§. 1 За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г.
В случай,че този срок не е определен размер за местните данъци за 2008 г. се прилагат
минималните размери на данъците,предвидени в закона,а за патентния данък – размерите,които
са били в сила за 2007 г.
§ 2. До определянето на размера за местните данъци за 2008 г. от общинския съвет,
данъкът при придобиване на имущества по чл.33,ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси
и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните
данъци,предвидени в закона.
§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти,
съответно първата вноска на данъка върху превозните средства,се внасят в срок от 31 март до 30 юни
.(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата,които се облагат с патентен данък,подават декларация по чл.61н,
ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен патентен данък се
внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 6 . Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета
на общината и / или определени от него лица.
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси

и влиза в сила от 01.03.2008 г.
§ 8 / Нов – Решение № 235 / 30.12.2010 г./ Общинският съвет определя размерите
на данъка върху недвижимите имоти за 2011г. до 31.01.2011г. В случай,че в този срок не
са определени нови размери,за 2011г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите
имоти,действащ към 31.12.2010 г.
§ 9 / Нов – Решение № 235 / 30.12.2010г./ Промените в чл.20 влизат в сила от 01 юли
2011 г.
Чл.32,ал.3 / Изм. с решение № 101 от 30.12.2008 г./
Чл.35,ал.1,а/б и ал.2 /Изм. с решение № 101 от 30.12.2008 г./
Чл.51,ал.6 ,ал.7 /Нова – Решение № 101 от 30.12.2008 г.
Приложение 2 към Чл. 56,т.1,т.2а,т.2б,т.2в,т.2г,т.2д,т.2е,т.3,т.31 /Изм. с решение №
101 от 30.12.2008 г.
Чл.7,ал4 – Изм. с Решение № 107 от 27.01.2009 г.;Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл.11,ал.1 Изм. с Решение № 107 от 27.01.2009 г.
Чл.15 Изм. с Решение № 107 от 27.01.2009 г.
Чл.28 т.1 и т.2 Изм. с Решение № 107 от 27.01.2009 г.
Чл.5,ал.3 Нова –Решение № 167 от 30.12.2009 г.;Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл.7,ал.4 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл.11,ал.1 и ал.2 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.;Изм. с Решение № 235 /
30.12.2010г
Чл.13 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл.17,ал.1 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл.18,ал.3 Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл.28 т.2 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл.32,ал. 3 Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл.32,ал. 4,5,6,Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 34 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 35,ал1б и ал.2 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 37,ал2 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 51,ал.7 и ал.8 Нови – Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 53,ал. 3 Изм. с Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 54,ал. 3 Нова – Решение № 167 от 30.12.2009 г.
Чл. 2 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл. 5,ал.2 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл. 5,ал.4 Нова – Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл. 8,ал.2 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл. 8,ал.5 Нова – Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл.20,ал.1 и 2 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г
Чл.41,ал.12 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г
Чл.46,ал.1 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г
Чл.46,ал.3 Нова – Решение № 235 / 30.12.2010г.
Чл.52,ал.1,т.2 Изм. с Решение № 235 / 30.12.2010г
Глава Втора,Раздел VІ от чл.57 до чл.59 Нов – Решение № 235 / 30.12.2010г.
§ 8 и 9 Нови – Решение № 235 / 30.12.2010г.

ИВАН ИВАНОВ
Председател на ОбС

Приложение № 2 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в
размер на …лв. за стая според местонахождението на обекта:

3. / Нова – Решение №101 / 30.12.2008 г./ -Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска
площ на обекта — данъкът се определя в размер на 6 лв. за І-ва зона и 4 лв. за ІІ-ра зона за 1 кв.
м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 100 лв. за І-ва зона и на 50 лв. за ІІ-ра
зона за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на 100 лв. за І-ва зона и на50 лв. за ІІ-
ра зона според местонахождението на обекта.
6. Шивашки,кожарски,кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 80 лв.
за І-ва зона и на 40 лв. за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
7. Търговия,изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в
размер на 1 000 лв. за І-ва зона и на 500 лв. за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на 80 лв. за І-ва зона и на 40
лв. за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 200 лв. за І-ва зона и на 100 лв.
за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
10. Бръснарски и фризьорски услуги,ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се
определя в размер на 120 лв. за І-ва зона и на 60 лв. за ІІ-ра зона за работно място според
местонахождението на обекта:
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 300 лв.за І-ва зона
и на 100 лв. за втора зона на брой устройство според местонахождението на обекта.
12. Козметични услуги,поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на200 лв. за
работно място.
13. Маникюр,педикюр — данъкът се определя в размер на 100 лв. за работно място.
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 100 лв. за І-ва зона и на 60 лв. за
ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 300 лв. за І-ва зона и на180 лв. за ІІ-
ра зона според местонахождението на обекта.
16. Автомивки;ремонт,регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на
380 лв. за І-ва зона и на 190 лв. за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
17. Авторемонтни,автотенекеджийски,автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на 560 лв.
за І-ва зона и на 280 лв. за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на 200 лв.
за І-ва зона и на 100 лв. за ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на 200 лв. за І-ва зона и на100 лв. за ІІ-
ра зона според местонахождението на обекта.
20. Поддържане и ремонт на битова техника,уреди,аудио-визуални уреди,климатици,ремонт на
музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 200 лв. за І-ва зона и на50 лв. за ІІ-
ра зона според местонахождението на обекта.
21. /Изм. с Решение № 235/30.12.2010г./ Отдаване на видеокасети или записи на електронен
носител под наем — данъкът се определя в размер на 400 лв. за І-ва зона и на 300 лв. за ІІ-ра
зона според местонахождението на обекта.
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 3 000 лв.
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 500 лв.
24. Гадатели,екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на2 000 лв.
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 400 лв. за І-ва зона и на200 лв. за
ІІ-ра зона според местонахождението на обекта.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба,замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти — данъкът се определя в размер на 500 лв.
27. Санитарни възли,наети под аренда — данъкът се определя в размер на 150 лв.
28. Ключарски услуги,ремонт на брави,поправка на чанти,книговезки услуги,ремонт на шевни
машини — данъкът се определя в размер на 100 лв. за І-ва зона и на 50 лв. за ІІ-ра зона според
местонахождението на обекта.
29. Ремонт на чадъри,ремонт и зареждане на запалки,ремонт на велосипеди,коминочистачни
услуги — данъкът се определя в размер на 50 лв.
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на 3 000 лв.
31. /Нова – Решение №101 / 30.12.08 г./ –Продажба на вестници,списания,българска и
преводна литература — данъкът се определя в размер на 100 лв. за І-ва зона и на30 лв. за ІІ-ра
зона според местонахождението на обекта.
32. Ремонт на компютри,компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати,факс
апарати,принтери и други) — данъкът се определя в размер на 300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения
според местонахождението на обекта,както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри,функциониращи с монета или жетон,размера
на данъка за брой съоръжение е 100 лв.
б) За минифутбол,тенис на маса,хвърляне на стрели,пейнтбол и спийдбол,минибаскетбол,
бридж,табла,размера на данъка за брой съоръжение е 10 лв.в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на 40 лв.,и билярд —
данъкът за маса е в размер на 80 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя,както следва:
за 1 кв.м.-2 лв.
и за един фитнес уред-300 лв.
35. Химическо чистене,пране и гладене — данъкът се определя в размер на 150 лв. на брой
съоръжения.
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 20 лв. на линеен сантиметър от
дължината на млевната линия.
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
д) влакчета-30 лв. на място
е) файтони-75 лв. на място
и) въртележки,виенски колела,блъскащи се
колички,велосипеди и рикши-150 лв. на място
к) детски колички и моторчета-150 лв. на брой
л) стрелбища-300 лв. на брой стрелбище

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно
превозно средство в следните размери:
а) мотопеди,мотоциклети-200 лв.
б) други МПС-500 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 2 000
лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника,както следва:
а) комбайн — 400 лв.
б) трактори,тракторни ремаркета,самоходни шасита и други самоходни
самодвижещи се машини — 150 лв.
в) прикачни,навесни и стационарни машини — 15 лв.

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *