РЕШЕНИЕ № 70

РЕШЕНИЕ

№ 70
Взето с протокол № 09 /30.06.2016 година

ОТНОСНО: Отстраняване на явна техническа грешка, допусната в Приложение № 1 към Решение № 24, взето с протокол № 05 от 01.02.2016 г. на ОбС – Грамада и допълнение на Решението.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/,

Общински съвет Грамада прие :
Отстранява явна фактическа грешка, допусната в Приложение № 1 към Решение № 24, взето с протокол № 05 от 01.02.2016 г. на ОбС – Грамада, като отменя Приложение № 1 към цитираното Решение на ОбС – Грамада и приема Ново Приложение № 1а, към Решение № 24, взето с протокол № 05 от 01.02.2016 г. на ОбС – Грамада

Решението е прието с 6 гласа „ЗА”
3 гласа „Против”
2 гласа „Въздържал се”

Огнян Георгиев

Председател ОбС – Грамада

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГРАМАДА

РЕШЕНИЕ

№ 71
Взето с протокол № 09 /30. 06. 2016 година

ОТНОСНО: Актуализация на разходната част на бюджета към 30.06.2016 г. по функции, групи и дейности, параграфи и подпараграфи

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 т.2 от Закона за публичните финанси и Решение № 25 от 01.02.2016 г. взето с протокол 05/01.02.2016 г. на Общински съвет Грамада, Общински съвет – Грамада:

Приема: Актуализация на разходната част на бюджета, като същата бъде отразена по съответните параграфи и дейности в бюджета на Община Грамада за 2016 година и по капиталовите разходи по обект ”Основен ремонт на мост с.Бранковци” както следва:
ІІ.По разходната част:
832 – Сл. И д-сти по под.рем. и изгр. на пътища – местна дейност било става
§ 1020 Разходи за външни услуги 25100 22100
§ 5100 Основен ремонт на ДМА 5000 8000

Решението е прието с 7 гласа „ЗА”
1 глас „Против”
3 гласа „Въздържал се”

Огнян Георгиев

Председател ОбС – Грамада

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГРАМАДА

РЕШЕНИЕ

№ 72
Взето с протокол № 09/30.06.2016 година

ОТНОСНО: Осигуряване на гориво за МПС – Опел Корса с рег.№ ВН 1000 ВК, предоставено за безвъзмездно ползване на ОДМВР – Видин

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Грамада прие :
1. Дава съгласие община Грамада ежемесечно да осигурява по 80/осемдесет / литра гориво за МПС – Опел Корса с рег.№ ВН 1000 ВК предоставено от община Грамада за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на ОДМВР – Видин от служителите на РУ – Кула, обслужващи община Грамада, за срока на договора.
2. Възлага на Кмета на община Грамада ежемесечно да оформя необходимите документи във връзка с предоставянето на горивото по т.1 от настоящето решение.

Решението е прието с 8 гласа „ЗА”.
1 глас „Против”
2 гласа „Въздържал се”

Огнян Георгиев

Председател ОбС – Грамада

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГРАМАДА

РЕШЕНИЕ

№ 73
Взето с протокол № 09 / 30. 06. 2016 година

ОТНОСНО: Молби за отпускане на еднократна помощ.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка с молби постъпили в деловодството Общински съвет – Грамада прие :
Не отпуска еднократна помощ на следните лица:
⦁ Диляна Цекова Петрова
⦁ Ваньо Георгиев Стойков
⦁ Емил Георгиев Манолов
⦁ Петко Недков Жиков
⦁ Рангел Данов Иванов
⦁ Николина Крумова Тодорова
⦁ Валентин Розов Николов
⦁ Блажо Цветков Марков
⦁ Василка Перова Тодорова
⦁ Цоло Иванов Найденов
⦁ Цона Йорданова Стефанова
⦁ Митана Димитрова Данева
⦁ Десислава Йорданова Кюранова
⦁ Радостин Кирилов Нейков
⦁ Ивайло Петков Борисов
Мотиви за отхвърляне на молбите за еднократна помощ са неспазването и неизпълнението на Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна помощ, както и неотговаряне на критериите и нормите заложени в него.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА

Огнян Георгиев

Председател ОбС – Грамада
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГРАМАДА

РЕШЕНИЕ

№ 74
Взето с протокол № 09 / 30. 06. 2016 година

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Грамада за участие в Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 07.07.2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.10в,ал.1, т.7 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по В и К Общински съвет – Грамада прие :

1.Определя за представител на Община Грамада в Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К”ЕООД – Видин на 07.07.2016 г. – Милчо Петров Башев – Кмет на Община Грамада, а при невъзможност той да участва – Виолета Цветанова Тошева – Заместник Кмет на Община Грамада.
2.Упълномощава представителя на общината да взема решения от името на Община Грамада по точките от предложения дневен ред на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с 10 гласа „ЗА”.
1 глас ”Въздържал се”

Огнян Георгиев

Председател ОбС – Грамада

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГРАМАДА

РЕШЕНИЕ

№ 75
Взето с протокол № 09 / 30. 06. 2016 година

ОТНОСНО: Създаване на Местна комисия за обществен ред и сигурност и приемане План за дейността на комисията за 2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Грамада прие :
1.Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност/МКОРС/ в състав:
Председател: Милчо Петров Башев – Кмет на Община Грамада
Членове:
Владимир Малинов Цеков – Председател на ПК по нормативна уредба, административно обслужване, обществен ред и сигурност и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Маргарита Тодорова Велкова – Кмет на кметство с.Тошевци
Йотко Калинов Борисов – Кметски наместник с.Срацимирово
Искра Вельова Йотова – Кметски наместник с.Водна и Бояново
Светла Венкова Цанова – Кметски наместник с.Бранковци
Йордан Стефанов Събев – Кметски наместник с.Милчина лъка
Планимир Цветанов Цветков – Кметски наместник с.Медешевци
Ивайло Иванов Александров – ПИ РУ – Кула
Юлия Пенкова Петрова – секретар МКБППМН
Валя Сашкова Йотова – секретар НЧ „Пробуда 1908” Грамада
2.Приема План за дейността на комисията за 2016 г.

Решението е прието с 10 гласа „ЗА”.
1 глас „Въздържал се”

Огнян Георгиев

Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *