Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Грамада

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Г Р А М А Д А

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията,свързани с определянето и
администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юредически лица
услуги,реда и срока на тяхното събиране на територията на община Грамада.
ЧЛ. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за технически услуги;
2. за административни услуги;
3. за ползване на пазари,панаири,тротоари,площади и улични платна;
4. за ползване на детски ясли,детски градини,домашен социален патронаж;
5. за битови отпадъци;
6. други местни такси,определени със закон.
(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги с
изключение на тези по ал. 1 по цени,определени с Наредбата.
(3) Не се определят и събират цени на общински услуги,предоставени за всеобщо
ползване.

РАЗДЕЛ І

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И

И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

ЧЛ. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева.
Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово,в брой или с общински таксови марки.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или
едновременно с предоставяне на услугите,с изключение на тези,за които с нормативен акт е
предвидено друго.
ЧЛ. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване
на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси;
4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на
такси и цени на услуги;

5. насърчаване на частния сектор в предоставяне на регламентираните в
Наредбата услуги.
(2) За услугите,при които дейностите могат да се разграничат една от друга се
определя отделна такса за всяка от дейностите.
ЧЛ. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга
включват всички разходи за работни заплати и осигуровки на персонала,материали,режийни,
консултантски;за управление и контрол;по събиране на таксите и други/ като
инвестиционни / разходи,имащи отношение към формирането на размера на таксите.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за
счетоводство и актовете по неговото прилагане.
ЧЛ. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на
общината по предоставянето на определена услуга,когато ОбС реши,че това се налага за
защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и
размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка
на споделени данъци,допълваща субсидия,целеви субсидии,заеми и други трансфери от
републиканския бюджет.
ЧЛ. 7. Лицата,неползващи услугата през съответната година или определен период
от нея,заплащат само такса за периода за ползване на услугата.
ЧЛ. 8. (1) ОбС може да освобождава отделни категории граждани изцяло или
частично от заплащане на отделни такси.
(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с
изключение на приходите от такси.
(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на
бюджета на общината.
(4) /Нова – Решение № 286/30.01.2007 г.;Изм. с Решение № 236 / 30.12.2010г.
/ Заплаща се такса за сметосъбиране и съдове за съхраняване на битови отпадъци,освен
в случаите на чл.71,т.1 от ЗМДТ и за имоти,които няма да се ползват през цялата година
и е подадена декларация за това в общинска администрация по местонахождението им от
собственика или ползвателя до края на предходната година.
(5) /Нова – Решение № 106 от 27.01.2009 г.;Изм. с Решение № 166 от 30. 12. 2009
г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г./ Такса битови отпадъци се заплаща от всички лица,
които притежават или са ползватели на недвижими имоти.
ЧЛ. 9. В случаите,когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от
други лица,основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните
стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи
и е възможно получаването на нетни приходи.
ЧЛ. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за
сметка на общината.
(2) Местните такси се събират от общинската администрация.
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.
(4) / Нова – Решение № 106 от 27.01.2009 г.;Изм. с Решение № 166 от 30. 12. 2009
г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г./ .Такса битови отпадъци се заплаща на две равни вноски
в следните срокове:от 1.март до 30 юни и до 30 октомври на годината за която е дължима
(5) / Нова – Решение № 18 от 28.02.2008 г ;Изм. с Решение № 166 / 30. 12. 2009 г./
На предплатилите пълния размер на таксата за битови отпадъци в срок от 1 март до 30 април
се прави отстъпка 5 на сто.

ЧЛ. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се
извършват по реда на тяхното приемане.

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ЧЛ. 12. Таксите се заплащат за техническите услуги,които се извършват от
общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство,
архитектурата,строителството,благоустройството,кадастъра в селищните и извънселищните
територии.
ЧЛ. 13. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите
лица,ползватели на услугата при предявяване на искането.
ЧЛ. 14. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските
органи,организациите на бюджетна издръжка и Българският червен кръст.
ЧЛ. 15. / Изм. с Решение № 166 от 30.12.2009 г./ Размерът на таксите за технически
услуги се определя както следва:
1. За издаване на скица за недвижим имот 10,00 лева
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване 20,00 лева
3. За презаверяване на скици,от издаването на които са изтекли 6 месеца 2,00 лева
4. За определяне на строителна линия и ниво на строеж 0,10 лв м² за сгради и 0,10
лв на метър за огради
5. За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и
селищното устроиство 5,00 лева
6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията
към тях 5,00 лева
7. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоражения за търговия –
маси,павилиони,кабини и други 10,00 лева
8. За издаване на разрешения за строеж,основен ремонт и преустроиство на
съществуващи сгради и помещения в тях 20,00 лева.
ЧЛ. 16. (1) Срокът за извършване на технически услуги по чл. 15,т.1,3,5,6,7,8 е 7
работни дни,а по чл.15,т. 2 и 4 е 14 работни дни,ако не е определен в друг нормативен акт.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 % на
ден,считано от деня на забавянето,но не повече от 30 % от пълния и размер.
(3) За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява,а за
експресна –24 часа –се заплаща в троен размер.

РАЗДЕЛ ІІ

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

(1) /Изменение – Решение № 258 от 07.09.2006 г.;Изм. с Решение № 236/
30.12.2010г./ За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. За издаване на удостоверение за наследници 4,00 лева
2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена 2,00 лева
3. За издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или акт за смърт2,00 лева
4. За издаване на дубликати от удостоверение за раждане или за граждански брак,
както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 2,00 лева
5. За издаване на удостоверение за семейно положение 2,00 лева
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки 2,00 лева
7. За адресна регистрация и / или издаване на удостоверение за настоящ или
постоянен адрес/ 2,00 лева
8. / Отм. С Решение № 236/30.12.2010г./.
9. / Отм. С Решение № 236/30.12.2010г./.
10.За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина 5,00 лева
11.За всички други видове удостоверения по искане на граждани 2,00 лв
12. За преписи от документи 2,00 лева
13. /Нова –Решение № 209/31.01.2006 г./ За всички удостоверения с данъчен
характер,издавани от общинска администрация,се заплаща административна
такса в размер на 3,00 лв
14. / Нова – Решение № 258 от 07.09.2006 г./ За издаване на данъчна оценка на
недвижими имоти – 5,00 лева.
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за
сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;
4. отбелязвания,допълнения и поправки в актове за гражданско състояние;
5. учередяване на настойничество и назначаване на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7.отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението.
ЧЛ. 18. По производства на настаняване под наем,продажби,замени или
учередяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на1,00 лева
ЧЛ. 19. / Отм. С Решение № 236/30.12.2010г./.
ЧЛ. 20 / Отм. С Решение № 236/30.12.2010г./.

ЧЛ. 21. Изм. с Решение № 121 / 30.03.2009 г.Таксите се заплащат от лицата при
предявяване на искането.

РАЗДЕЛ ІІІ
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ,ПЛОЩАДИ,
УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЧЛ. 22. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротари,площади,улични платна;
места върху които са организирани пазари / открити и покрити/,
тържища,панаири,както и терени с друго предназначение,които са общинска собственост.
За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се
определя,както следва:
на квадратен метър
на ден ……………………………………………………………… 1,00 лв
на месец ………………………………………………………… 25,00 лв
1.2 за продажба с кола,впрегната с добитък на ден………….. 1,00 лв
1.3 за продажба с лек автомобил на ден ……………………….. 2,00 лв
1.4 за продажба с товарен автомобил на ден ………………….. 3,00 лв
За търговия с промишлени стоки,таксата по т. 1 се събира в увеличен размер 2 пъти.
За ползване на места,върху които са организирани панаири,събори и празници,за
продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 3,00 лв.
За ползване на места,върху които са организирани панорами,стрелбища,моторни
люлки и други,се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 1,00 лв.
За поставяне на маси за сервиране пред заведения за хранене и развлечения на
месец 3,00 лв за един брой
(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица,ползващи услугата .
(3) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(4) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно,но не по-
късно от 5 дни преди започване на месеца.
(5) При прекратяване на ползването на площите по ал. 1,лицата не заплащат такса
за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.
(6) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по преходната
алинея.
ЧЛ. 23. Таксите по този раздел се събират от финансов отдел на общината.

РАЗДЕЛ ІV

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ,ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Чл. 24.( Изм. Решение № 234/05.04.2006 г.;Изм. с Решение № 18/28.02.2008г.)
(l) За ползване на детски ясли и детска градина родителите или настойниците дължат
месечни такси в размер на 20,00 лева.
(2) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето,през което те ще
отсъстват при условие,че родителите предварително са уведомили писменно директора на
детското заведение.

(3) (Нова –Решение № 121/28.12.2004 г.)Родителите не заплащат таксата по ал. 1
при ползване на детски ясли и детска градина от всяко трето и следващо дете в семейството.
(4) (Нова –Решение № 121/28.12.2004 г.)Облекченията по ал. 3 се ползват при
условие,че остналите деца в семейството живеят и учат на територията на общината.
(5) /Нова – Решение № 258 от 07.09.2006 г./ Таксата по ал. 1 се заплаща с 50 на сто
намаление за второ дете,когато две деца от едно семейство посещават ОДЗ.
ЧЛ. 25. (l) Лицето,ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж
заплаща месечна такса съответстваща на реалната издържка на едно лице.
(2) Реалната издържка на едно лице представлява сбор от разходите за храна и
съответната част от комунално-битовите и транспортни разходи за доставяне по домовете.
Месечните разходи се намаляват с даренията от местни и чуждестранни физически
и юридически лица.
(3) Дължимата такса се удъжа от личните доходи на лицето.
(4) Ветераните от войните,ползващи услугите на ДСП заплащат реалната
издържка,но не повече от 30 на сто от основната пенсия.
ЧЛ. 26. Таксите по чл. 24 и чл. 25 се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца,следващ
месеца,за които се дължат.

РАЗДЕЛ V

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ЧЛ. 27. (Изм.- Решение №10/28.11.2003 г.,Решение № 108/24.11.2004 г.,Решение
№ 209/31.01.2006 г.;Допълва –Решение № 286/30.01.2007 г./) Таксата се заплаща за услугите по:
– проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци;
– събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоражения за обезвреждането им;
– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – кофи и други;
почистване на уличните платна,площадите,алеите,парковете и други
територии от населените места,предназначени за обществено ползване.
ЧЛ. 28. (Изм.- Решение №10/28.11.2003 г.,Решение № 108/24.11.2004 г.,Решение
№ 209/31.01.2006 г Допълва –Решение № 286/30.01.2007 г.;Изм. с Решение № 236/
30.12.2010г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на ОбС
въз основа на одобрена план-сметка включваща необходимите разходи за:
– рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията
по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците и таксата на общината съгласно
договора от 04.01.2010г.с Община Кула.
– събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоражения за обезвреждането им;
– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – кофи и други;
почистване на уличните платна,площадите,алеите,парковете и други
територии от населените места,предназначени за обществено ползване.
ЧЛ. 29. /Изм. с Решение № 236 / 30.12.2010г./ Таксата се определя в годишен
размер за всяко населено място с решение на ОбС въз основа на одобрена план-сметка,
включваща необходимите разходи за обезвреждане на депа за битови отпадъци. Когато

общинският съвет не е взел решение ,с което се определя размерът на таксата за битови
отпадъци до 31.01.2011г.,от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност
от предходната година.
ЧЛ. 29 А / Нов – Решение № 166 от 30. 12.2009 г.;Изм. с Решение № 236/
30.12.2010г./ ОбС определя такса за битови отпадъци за 2011 г. в промили върху данъчната
оценка,съгласно приложена таблица №1.
ЧЛ. 30.(Изм. Решение № 209/31.01.2006 г.;Отм. С Решение № 236/30.12.2010г.).
ЧЛ. 31. (l) Собственикът на новопридобит имот дължи такса от началото на месеца,
следващ месеца на придобиване на имота.
(2) За сгради,подлежащи на събиране,таксата се дължи включително за месеца
през който е преустановено ползването й.

ГЛАВА ІІІ

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ,ОКАЗАНИ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА

ЧЛ. 32. За всички услуги,предоставяни от общината,които не са регламентирани
със закон,се определят цена с тази Наредба.
ЧЛ. 33. (l) Цените на услугите се формират въз основа на пълните разходи,
направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи
включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те
включват и съответен дял от:
12.преките и непреки разходи за персонал,включително работна заплата и осигуровки;
13. материални,режийни,консултански и други разходи за материали и доставки,
комунални услуги,застраховки,пътни и наеми на сгради и оборудване;
14. разходи за управление и контрол;
15.разходите по прилагане,събиране,научно-изследователска дейност,
определяне на стандарти и регулиране,включително и за задължителни
протоколи за оценка на влиянието на околната среда;
16.пълните разходи се определят или начисляват въз основа на данни от
съществуваща система на отчетност.
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от
тях постъпват в бюджета на общината.
ЧЛ. 34. (l) Услугите,предоставени от общината могат да бъдат:
1. Обикновена
2. Бърза
3. Експресна
(2) Сроковете за извършване на услуги са:
1. 1. Обикновена – в рамките на 15 работни дни.
2. Бърза – в рамките на 3 работни дни.
3. Експресна – в рамките на един работен ден.
(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на
необходимите документи по чл. 35 и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
(5) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение,а експресната със 100 %.

ЧЛ. 35. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или
предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета.
ЧЛ. 36. При неспазване на сроковете по чл. 34 ал. 2 размерът на цената на услугата
се намалява с едно на сто на ден,считано от деня на забавянето,но не повече от 30 на сто от
пълния й размер.
ЧЛ. 37. ОбС определя следните услуги и цените за тях съгласно приложение № 1.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 38. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от
определени от кмета на общината длъжностни лица,а наказателните постановления се издават
от кмета на общината.
ЧЛ. 39. / Изм. с Решение № 236/30.12.2010г./ (1) Установяването на нарушeнията,
издаването,обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) За маловажни случаи на административни нарушения от Закона МДТ,
установени при извършването им,могат да бъдат налагани на местонарушението глоби
в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш,който съдържа данни за
самоличността на контролния орган и на нарушителя,мястото и времето на нарушението,
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от
нарушителя,че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис,за да може да
заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати
глобата,за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:
“Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги,при които конкретният
ползвител не може да бъде определен.
“Ползватели” са физически или юредически лица,на които се предоставят
публични услуги по смисъл на Закона за местните данъци и такси.
“Личен доход” – са всички доходи на лицата с изключение на:
а/ добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност
над 90 на сто с определена чужда помощ.
б/ помощите,определени с акт на Министерския съвет
в/ даренията с хуманитарна цел,направени на лицата,ползващи формите за
социално обслужване.
г/ еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на
Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от
кмета на общината или определени от него лица.
§ 3. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси
и влиза в сила от 10.03.2003 г.
§ 4. Размерът на таксата за битови отпадъци за 2003 година е определен съгласно
Решение № 211 – Протокол № 38/ 19.12.2002 година.
§ 5. Другите общински такси,определени със закони се събират от общинската
администрация на база на тарифи,определени от Министерски съвет.
§ 6. С проемането на тази наредба се отменя Решение № 181 – протокол № 30 от
22.02.2002 година на Общински съвет – Грамада.
§ 7. Настоящата наредба се прилага при противоречие с други наредби и решения
на Общински съвет – Грамада,уреждащи същия кръг от обществени отношения.

05.03.2003 година
гр. Грамада

Чл. 20 – Изм. – Решение № 123/28.12.2004 г.
Чл. 24 –Нови т. 4 и 5 – Решение № 121/ 28.12.2004 г.
Чл. 27 – Изм. – Решение № 10/28.11.2003 г.;Изм. – Решение № 108/24.11.2004 г.
Чл. 28 –Изм. – Решение № 10/28.11.2003 г.;Изм. – Решение № 108/24.11.2004 г.
Чл. 8 – Нова ал. 5 –Решение № 209/31.01.2006 г.
Чл.17 – Нова,ал.1,т. 13 –Решение № 209/31.01.2006 г.
Чл. 27 – Изм. –Решение № 209/31.01.2006 г.
Чл. 28 – Изм. –Решение № 209/31.01.2006 г.
Чл. 30,ал. 1 – Изм. –Решение № 209/31.01.2006 г.
Чл. 24,ал. 1 – Изм. – Решение № 234/05.04.2006 г.
Чл. 24,ал. 3 – отпада –Решение № 234/05.04.2006 г.
Чл. 17 ал. 1 Изм. Решение № 258/07.09.2006 г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.
Чл. 24,ал. 5 – Нова Решение № 258/07.09.2006 г.
Чл. 8 нова ал. 4 – Решение № 286/30.01.2007 г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.
Чл. 8 – Нова ал. 5 –Решение № 286/30.01.2007 г.
Чл. 27 – Изм. –Решение № 286/30.01.2007 г.
Чл. 28 – Изм. –Решение № 286/30.01.2007 г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.
Чл. 8 ал. 5 – Изм. – Решение №18 / 28. 02. 2008 г.;
Чл. 10 ал. 4 и 5 – Нови – Решение №18 / 28. 02. 2008 г.
Чл. 24 ал. 1 – Изм. – Решение №18 / 28. 02. 2008 г.
Чл. 24,ал. 5 – Изм. – Решение №92 / 21. 11. 2008 г
Чл. 37,т. 51,т. 58 и т. 59 – Отменени с Решение №91 / 21. 11. 2008 г.
Чл. 8,ал. 5 Изм. С Решение №106 / 27. 01. 2009 г.
Чл. 10,ал. 4 Изм. С Решение №106 / 27. 01. 2009 г.
Чл. 20 Изм. с Решение № 121 / 30.03.2009 г./Изм. ал.1 и ал.2,отменя ал.3 и ал.4,
ал.5 става ал.3 със същия текст,Нова – ал.4 на чл.20/
Чл.21 Изм. с Решение № 121 / 30.03.2009 г.
Чл.8,ал.5-Изм.с Решение№ 166 от 30.12.2009 г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.
Чл.10,ал.4 и ал5 – Изм. с Решение № 166 от 30.12.2009 г.
Чл.15,т.1,2,5,6,7,8 – Изм. с Решение №166 от 30.12.2009 г.
Чл.29А–Нов–Решение № 166 от 30.12.2009 г.;Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.
Чл.10,ал.4 – Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.
Чл. 19;20 и 30 – Отм. С Решение № 236/30.12.2010г.
Чл. 29 –Изм. с Решение № 236/30.12.2010г.

ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС –ГРАМАДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК ЗА ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ ПО ЧЛ. 37

1. Издаване на заверено препис – извлечение от решения,протоколи,заповеди,актове и договори 1.00лв/стр

2. /Изм. Р.258/07.09.2006 г/Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка 1.00 лв/бр.

3. / Изм. с Решение № 236/30.12.2010г./ Издаване на удостоверение за наличие или

липса на задължения към общината 5.00 лв/бр.

4. Копирни услуги:
– едностранно 0.20лв/стр
– двустранно 0.40 лв/стр

5. Справка за трудов стаж и възнаграждение за пенсиониране 0.10лв за година

6. Изготвяне на образец УП- 2 и обр. 30 /Изм. Р.258/07.09.2006г/ 4.00 лв
7.Издаване на фактура 0.20 лв/бр.
8. Извършване на оглед по ЗОСИ 5.00 лева

9. Извадка от действащ план в цифров ред

М. 1:1000-10 лв/кв.дм

М. 1:500-15 лв/кв

10.Становище на общински експертен съвет 10 лв/бр.

11. Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета 10 лв/бр.

12.Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета 10 лв/бр.

13. Обезщетения при отсичане на храсти 5.00 лв/м

14. Обезщетение при отсичане на живи плетове 3.00 лв/м

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *