РЕШЕНИЕ № 68

Р Е Ш Е Н И Е
№ 68
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на община Грамада относно искане № 1130/27.04.2016 г. от „ВОЛФ КЪМПАНИ СЪРВИС”ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.София, ж-к „Люлин”, бл.113, вх.А, ап.15, представлявано от Емилия Иванова Петрова за наемане на имот – частна общинска собственост на община Грамада, находящ се в с.Медешевци, община Грамада, кв.11, пар.ХІІІ, ПИ пл.№ 166, представлявящо МЖС със застроена площ 414 кв.м., МС със застроена площ 25,60 кв.м и земя със площ 5 564 кв.м за изграждане на дом за възрастни хора.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 във връзка с ал.1 от ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Грамада, общинският съвет приема:
1.Общински съвет Грамада да даде съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Медешевци, общ.Грамада, кв.11, пар.ХІІІ, ПИ пл.№ 166, представляващо МЖС със застроена площ 414 кв.м.,материализирана в АЧОС № 5 от 28.06.2010 г., вписан в двоен вх.Регистър под № 2110 от 28.06.2010 г., том VІ, партита 23059, акт № 179 на Служба по вписвания гр.Видин без провеждане на търг или конкурс за изграждане на дом за възрастни хора, за срок от 10 (десет) години на „ВОЛФ КЪМПАНИ СЪРВИС”ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.София, ж-к „Люлин”, бл.113, вх.А, ап.15, представлявано от Емилия Иванова Петрова.
2.Общински съвет – Грамада да определи месечна наемна цена за описания в т.1 имот от настоящето решение в размер на 200 лв.
3.Да възложи на Кмета на община Грамада да сключи договор за наем на описания в т.1 от настоящето решение имот, собственост на община Грамада, при условията на т.1 от настоящото решение
Решението е прието с 9 гласа „ЗА”
Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *