РЕШЕНИЕ №67

Р Е Ш Е Н И Е
№ 67
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Искане № 1128/27.05.2016 г. на Д-р Пенка Цанкова Владимирова, едноличен собственик и управител на Амбулатория за първична медицинска помощ – Индивидуална практика – д-р Цанкова за подмяна на дограма в наетото от същата помещение за сметка на наема
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА:
1.Дава съгласие за подмяна на 3/три/ броя прозорци и 1/един/брой входна витрина на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ първи етаж от сграда с административен адрес: гр.Грамада, пл.”Мико Нинов”№ 4, с цялата площ от 137,35 кв.м., материализирана в АОС № 61 от 01.04.2010 г., вписан в двоен вх.Регистър под №247, том І, дело 14644 и 14645 на Съдията по вписвания към Районен съд Кула за сметка на наема на имота, като действията по подмяна да бъдат извършени от наемателя на същия, съгласно предоставената оферта.
2.Общински съвет – Грамада допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси.

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *