РЕШЕНИЕ № 65

Р Е Ш Е Н И Е
№ 65
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на недвижим имот в УПИ кв.23 по ПУП на гр.Грамада
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.11, т. 8 от ЗМСМА, чл.134 ал.8 от ЗУТ, чл.39 ал.3 и чл.8 ал.1 от ЗОС приема:
1.Дава съгласие за промяна предназначението на УПИ І кв.23 по ПУП на гр.Грамада от „кухня майка на ДСП и детска градина(бивше училище)” „за социални дейности.”
2.Промяна предназначението на УПИ І кв.23 по ПУП на гр.Грамада да се извърши след получаване на писмено съгласие от Министерството на образованието.
3.Възлага на кмета на община Грамада да предприеме необходимите стъпки и действия за получаване на писмено съгласие от Министерството на образованието.

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *