РЕШЕНИЕ № 64

Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2016 – 2017 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Грамада:
1. Приема разработена тръжна документация по която да се проведе процедура за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2016 – 2017 г.
2. Определя срок за отдаване под наем/аренда, както следва:
2.1 За отглеждане на едногодишни полски култури – пет стопански години, считано от стопанската 2016 – 2017 г. със следните арендни цени на декар по категории и землища съгласно Решение №279 взето с Протокол №46/27.01.2015 год.:
Землеще
/лв./дка

По категория зем. земя Грамада
/лв./дка Бояново
/лв./дка Бранковци
/лв./дка Водна
/лв./дка Тошевци
/лв./дка Милчина лъка
/лв./дка Медешевци
/лв./дка Срацимирово
/лв./дка
Втора категория 30 лв/дка 30 лв/дка 30 лв/дка 30 лв/дка 30 лв/дка 30 лв/дка 30 лв/дка 30 лв/дка
Трета категория 25 лв/дка 25 лв/дка 25 лв/дка 25 лв/дка 25 лв/дка 25 лв/дка 25 лв/дка 25 лв/дка
Четвърта категория 20 лв/дка 20 лв/дка 20 лв/дка 20 лв/дка 20 лв/дка 20 лв/дка 20 лв/дка 20 лв/дка
Пета категория 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка
Шеста категория 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка
Седма категория 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка 15 лв/дка
Осма категория 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка
Девета категория 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка 11 лв/дка

В арендния договор да се включи клауза – Арендното плащане се индексира с коефициента на инфлация, определен от Националния статистически институт за съответния 12 – месечен период.

3. Възлага на Кмета на Община Грамада да открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване като издаде заповед със съдържание съгласно чл. 12, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.
3. (1) – Право на участие в публичните търгове имат всички физически и юридически
лица, които:
1. са регистрирани, като земеделски производители;
2. са управители или членове на управителните органи на кандидата, и не са лишени
от правото да упражняват търговска дейност;
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и други задължения
към община Грамада, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. (2) Обстоятелствата по т. 5, на преходната алинея се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по ал.1,т.2, т.З и т .4 с декларация.
3. (3) Кандидатите за участие в публичен търг, представят следните документи:
1. заявление за участие по образец;
2. квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура за всеки имот поотделно;
3. заверено копие от картата за регистрация за земеделски производител;
4. регистрация по Закона за търговския регистър;
5. заверено копие от БУЛСТАТ;
6. удостоверения от компетентните органи, че нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и други задължения към община Грамада, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията ;
7. декларации -са регистрирани, като земеделски производители; са управители или членове на управителните органи на кандидата, и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност; не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация;
8. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
Документите за участие в публичен търг се приемат в общинска администрация Грамада . Те се представят в запечатан непрозрачен плик. Пликовете се завеждат във
входящ дневник, а на преносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемането им.
3. (4) При публичен търг с тайно наддаване наддавателните предложения се поставят в запечатан малък непрозрачен плик. Предложението съдържа:
1. точно посочване на името на кандидата, посочват се други данни, индивидуализиращи кандидата (ЕГН; ЕИК по Булстат; седалище; адрес; регистрация по Закона за търговския регистър);
2. пълното наименование на обекта на търга, номера на поземления имот, землище,
местност, категория, размер на имота;
3. Предложената в заявлението-оферта цена (в цели левове на декар), която не може да бъде по-ниска от началната трябва да бъде изписана с цифри и с думи за всеки номер имот – обект на търга. При различие е валидно изписването с думи;
4. Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представя заявление-оферта за участие по образец и банково бордеро за внесен депозит за всеки имот поотделно.
5. С предимство се ползват кандидати, които с нотариално заверена декларация удостоверят, че при сключване на договора за аренда ще заплатят авансово 50% /петдесет процента/ от арендната вноска за първата стопанска година;

3. (5) Пликът с предложението се поставя в голям плик, в който се поставят и документите на участника по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.
3. (6) Не се приемат предложения, представени в не запечатан плик или в плик с нарушена цялост, или подадени след изтичане на регламентирания срок.
4. Възлага на Кмета на Общината да сформира комисия от председател и шест члена, от които един общински съветник. Единият от членовете на комисията задължително да бъде правоспособен юрист.
5. Началната тръжна цена се определя съгласно Решение №279 взето с Протокол №46/27.01.2015 год.
6. Размера на депозита за участие в търга е както следва:
6.1 за отглеждане на едногодишни полски култури – 10% от началната тръжна цена умножена по площта на имота.
7. В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите . Стъпка за надаване 10% от началната цена предложена от участниците.
8. Възлага на Кмета на Общината в седем дневен срок от датата на получаване на протокола на комисията да издаде заповед и обяви резултатите на достъпно за всички заинтересовани лица – информационното табло в сградата и на интернет страницата на общината.
9. Предлага да се избере за член на тръжната комисия Николай Ангелов Найденов–като представител от Общинския съвет Грамада.

Решението е прието с 7 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *