РЕШЕНИЕ № 58

Р Е Ш Е Н И Е № 58
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и отчета за сметките за средства от Европейския съюз на Община Грамада, област Видин към 31.12.2015 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35 от наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Грамада, Общински съвет Грамада:
1.Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета и отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Грамада, област Видин към 31.12.2015 г. по пълна бюджетна класификация.

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *