РЕШЕНИЕ №57

Р Е Ш Е Н И Е № 57
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Актуализация на капиталовите разходи на Община Грамада за 2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.52 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016Г. ПРЕДЛАГАМ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА РАЗГЛЕДА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ВЪТРЕШНИТЕ КОМПЕНСАЦИОННИ ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ОБЕКТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСЪК ЗА 2016Г.И ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21,АЛ.1,Т.6 ОТ ЗМСМА, И ЧЛ.52 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГРАМАДА
РЕШИ:
1.ПРИЕМА ВЪТРЕШНИТЕ КОМПЕНСАЦИОННИ ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА ЗА 2016 ГОДИНА,КАКТО СЛЕДВА:

СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ – 156 500 ЛЕВА
В Т.Ч.
-ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ – 111 000 ЛЕВА
-СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ
ЗА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА – 45 500 ЛЕВА

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 520 749 ЛЕВА

СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – 34 041 ЛЕВА
В Т.Ч.
– СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА – 34 041 ЛЕВА
ОБЩО: 711 290 ЛЕВА

ОБЕКТ,ПРОЕКТ,ДОСТАВКА ГОД.

СТОЙНОСТ

БИЛО ГОД.

СТОЙНОСТ

СТАВА
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ СОБСТВ
СРЕДСТВА СЕС
РА ВЪНШНО ФИНАНС.
ДРУГИ
§ 5100
1. Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Грамада
0
19 880
19 880

2. изготвяне на технически проект , обследване за енергийна ефективност и изг.на технически паспорт на сграда на общинска администрация 0 11 760 11 760
3. авторски надзор по изготвяне на технически проект , обследване за енергийна ефективност и изг.на технически паспорт на сграда на общинска администрация
0
540
540

4. изготвяне на технически проект , обследване за енергийна ефективност и изг.на технически паспорт на сграда на бивше училище „петър берон” и преустройство в дневен център за предоставяне на социални услуги за възрастни хора
0
31 800
31 800
5. авторски надзор по изготвяне на технически проект , обследване за енергийна ефективност и изг.на технически паспорт на сграда на бивше училище „петър берон” и преустройство в дневен център за предоставяне на социални услуги за възрастни хора
0
2 880
2 880
6. Ремонт на улична мрежа гр.грамада участъци пл.мико нинов
45 500

20 000

20 000
7. авторски надзор по Ремонт на улична мрежа гр.грамада
0
1 680
1 680
8. Изготвяне на общ устройствен план
0
15 000
15 000
9. изготвяне на технически проект за спортен терен 0 13 380 13 380
10. авторски надзор по изготвяне на технически проект за спортен терен 0 540 540
11. ремонт на мост с.бранковци 0 5 000 5 000
12. Рехабилитация на ІV – класен път №VID 3085/ІІІ-141-Грамада – Водна по М 321 от ПРСР 0 413553 413553
13. Подобряване на жизнената среда в част от населените места на община Грамада по М 322 от ПРСР 0 107196 107196
ОБЩО §§5100 45500 643209 117460 5000 520749
§5200
14. Закупуване на сметосъбирачни кофи
0
4 041
4 041

15 Закупуване на снегорин 0 25000 25000

ОБЩО: §§5200
0
29 041

29041

§5300

16. Консултански услуги за разработване на проекти
96000
39 040
39 040
17. съфинансиране на общ устройствен план 15000 0
ОБЩО: §§5300 111000 39040 39040

ОБЩО:
156500
711290
156500
34041
520749

2. УПЪЛНОМОЩАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДА СЕ ИЗРАБОТИ РАЗЧЕТ НА КAПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО МАКЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДОБРЯВАНЕ.

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *