ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2016г

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2016г  

Месечен отчет май 2017 г

Месечен отчет май 2017 г  

Документацията по Проект “ Красива България“

   

Решения от Заседание на ОбС Грамада проведено на 19.05.2017 г.

Прот. № 21 Решения от 172 до 180  

Към документацията по ЗОП – ХРАНИ

Към документацията по ЗОП – ХРАНИ    

Обява
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по проект – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация – Община Грамада, находяща се на пл.“Мико Нинов“ №1, УПИ ХХІ, в кв. 80 по плана на гр.Грамада, по Проект „Красива България“ .
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАМАДА .
Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии…

Отчет първо тримесечие 2017 г

Отчет първо тримесечие 2017 г  

Next Page