Решение № 42 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 42
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Видин на движима вещ – частна общинска собственост представляваща: МПС – Опел Корса с рег. № ВН 1000 ВК.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС; чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Грамада, Общински съвет – Грамада:

1. Отменя Решение № 328, взето с Протокол № 51 от 28. 05. 2015 г. на ОбС – Грамада.
2. Дава съгласие движима вещ – частна общинска собственост на община Грамада, представляваща: МПС – Опел Корса с рег. № ВН 1000 ВК да бъде предоставена за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на ОДМВР – Видин от служителите на РУ – Кула, обслужващи Община Грамада, за срок от 3 / три / години.
3. Възлага на Кмета на Община Грамада да сключи договор за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на ОДМВР – Видин от служителите на РУ – Кула на движима вещ – частна общинска собственост на Община Грамада, представляваща: МПС – Опел Корса с рег. № ВН 1000 ВК.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *