Решение № 41 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 41
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Заявление № 767 / 16. 03. 2016 г.- от Д-р Цанкова за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост находящ се в гр.Грамада пл.”Мико Нинов” №4, първи етаж за здравни дейности.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с ал. 1 от ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Грамада :

1. Общински съвет – Грамада дава съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: първи етаж от сграда с административен адрес: гр. Грамада, пл. „Мико Нинов” № 4, със застроена площ от 137,35 кв.м., материализирана в АОС № 61 от 01. 04. 2010 г., вписан в двоен вх. Регистър под № 247, том І, дело 14644 и 14645 на Съдия по вписвания към Районен съд – Кула без провеждане на търг или конкурс за лекарски кабинет и пункт за продажба на лекарства, за срок от 3 / три / години на Д-р Пенка Цанкова Владимирова – общо практикуващ лекар на територията на община Грамада с лекарска практика № 0522111002, вписан в РЗИ – Видин, с месечен наем в размер на 100 / сто / лева.
2. Възлага на Кмета на община Грамада да сключи договор за наем на описания в т. 1 от настоящето решение имот, собственост на община Грамада, при условията на т. 1 от настоящето решение.

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *