Решение № 36 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 36
Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година

ОТНОСНО: Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за ПИ 000574, в землището на гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, и чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията

Общински съвет :
1. Разрешава изработване на Подробен Устройствен План – План за Застрояване и План за Регулация за ПИ 000574, в землището на гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин.
2. Възлага на Кмета на община Грамада да предприеме необходимите действия по възлагане на ПУП – ПЗ и ПР за ПИ 000574, в землището на гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”.

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *