Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 19.05.2017г. от  14.00 часа в залата на  НЧ” Пробуда -1908”  Грамада при дневен ред:

1.Предложение от Огнян Георгиев – председател на ОбС Грамада относно:

Ново обсъждане на Решение №161 взето с протокол №20 от 27.04.2017г.

2.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Кандидатстване на община Грамада пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизиране на кухненското  оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Грамада” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

3.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Одобряване на Запис на заповед,издадена от община Грамада в полза на Министерство на труда и социалната политика,Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

4.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Приемане на промени в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ.

5.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Предоставяне на земя  от общинския поземлен фонд в землището на с.Бранковци,община Грамада за настаняване на наследниците  на Марко Вълчов Марков.

6.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Актуализация на разходната част на бюджета на община Грамада

за  2017г.

7.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:

Приемане на „Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Грамада / 2017-2019г. / и „Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в

община Грамада за 2017г.”

8.Разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

9.Питания към кмета на община Грамада.

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.