Председателя на ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 29.12.2016г

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 29.12.2016г. от
14.00 часа в залата на НЧ” Пробуда -1908” Грамада при дневен ред:

1. Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане Програма за дейността на Народно Читалище”Пробуда-1908” гр.Грамада за 2017г.

2.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане Програма за дейността на Народно Читалище”Просвета 1928” с.Тошевци за 2017г.

3.Предложение от Огнян Георгиев –председател на ОбС Грамада относно:
Поправка на явна техническа грешка в Решение №98/20.09.2016г.взето с Протокол №11/20.09.2016г.

4.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Актуализация на План-сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота” при община Грамада за 2016г.

5.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Утвърждаване на план-сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота” за 2017г.

6.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Актуализация на приходната и разходната част на бюджета към 31.12.2016г.,по функции,групи и дейности,параграфи и подпараграфи за местна дейност.

7.Питания към кмета на общината.

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ

Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *