ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 30.06.2016г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 30.06.2016г. от 14.00 часа в залата на НЧ“ Пробуда -1908″ Грамада при дневен ред:

1.Предложение от Милчо Башев – кмет на Община Грамада, оносно: одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на подробен устройсвен план – план за регулация и застрояване с обхват ПИ 209004, местност „Дисаги“,землище с.Милчина лъка,община Грамада.

2. Докладна от Милчо Башев – кмет на Община Грамада относно: отстраняване на явна техническа грешка в Приложение №1 към Решение№24,взето с Протокол№ 05 от 01.02.2016г. на ОбС-Грамада и допълнение на решението.

3.Докладна от Милчо Петров Башев – кмет на Община Грамада относно: Актуализация на разходна част на бюджета към 30.06.2016г.по функции,
групи и дейности,параграфи и подпараграфи.

4.Предложение от Милчо Петров Башев – кмет на Община Грамада относно: осигуряване на гориво за МПС- Опел Корса с рег.№ВН1000ВК предоставено за безвъзмездно ползване на ОДМВР-Видин.

5.Разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

6.Предложение от Огнян Георгиев –председател на ОбС-Грамада относно:

Определяне на представител на Община Грамада за участие в Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия обслужвана от „ВиК“ЕООД –Видин на 07.07.2016 г.

7.Питания към кмета на община Грамада.

О ГНЯН ГЕОРГИЕВ

Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *