Решение № 45 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 45
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1, приета с Решение № 19, взето с Протокол № 04 от 28. 02. 2008 г. на Общински съвет – Грамада, изменена и допълнена с Решение № 344, взето с Протокол № 53 от 29. 07. 2015 г. на Общински съвет – Грамада.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Грамада прие:

Изменя и допълва Наредба №1 на Общински съвет – Грамада, както следва:

§ 1. В Раздел І „ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО” се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.3 досега съществуващият текст със съдържание:
„Работното време на заведенията и фирмите се определя със заповед на кмета на общината, като за периода от 01.06. до 30.09./летен период/ да бъде до 01,30 часа, а за периода от 01.10. до 31.05. /зимен период/ до 00,30 часа.”
се изменя, както следва:
„Чл.3 Работното време на заведенията и фирмите се определя със заповед на кмета на общината, като за периода от 01.06. до 30.09./летен период/ да бъде до 24,00 часа, а за периода от 01.10. до 31.05. /зимен период/ до 23,00 часа.”
2. В чл.4 досега съществуващият текст със съдържание:: „ЧЛ. 4. При тържества, семейни празници и други, собствениците на заведенията могат да удължат работното време, след като са поискали писмено разрешение от кмета на общината и същия писмено е разрешил и уведомил РПУ за разрешението.”
се изменя, както следва:
„Чл. 4. (1) Лицата, извършващи търговска дейност в заведения за хранене и развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на Община Грамада са длъжни:
1.Да се спазват определеното работно време на обекта – от 7:00 до 24:00 часа за летния период и от 7:00 до 23:00 часа за зимния период.
2.Да не се допуска нарушаването на нощната тишина и спокойствието на гражданите.
3.Да не се допуска сервирането, продажбата и употребата на алкохол, тютюневи изделия и др. вещества с упойващо въздействие на малолетни и непълнолетни лица, както и да не се допускат такива в обекта без придружител след 20.00ч. на лица до 14г. възраст и след 22.00ч. на лица до 18 годишна възраст.
4. Да не се сервира алкохол на лица в явно нетрезво състояние.
5. Да се организира и стриктно да се спазва недопускането на лица с огнестрелно и друго оръжие в обекта.
6. Да не се допуска продажбата и употребата на пиротехнически средства в обекта.
7. Да създаде необходимата организация за недопускане нарушаване на обществения ред в управлявания от него обект.
8. Да не допуска броят на посетителите да превишава капацитета на обекта,
9.Да не допуска съхраняването на вещи по пътищата и изходите за евакуация от обекта и на лесно запалими материали в близост до отоплителните уреди.
10. да осигурят поддържането на хигиенен и естетичен вид и в прилежащите в непосредствена близост територии;
11.да поставят написана табела на видно място на врата или витринно стъкло съдържащи фирменото наименование на съдържателя, седалище и адрес на управление; ЕИК (БУЛСТАТ), информация за работното време на обекта, трите имена на лицето определено за отговорник на обекта, и телефон за контакт с отговорника на обекта – „Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст” в търговски обекти, ресторанти, кръчми и други, които продават алкохол и цигари.
12. да предоставят, при поискване от контролните органи необходимите документи за извършване на дейността;
(2) Установеното в чл.4, ал.1, т.1 работно време може да се удължи по изключение за определен срок само със заповед на Кмета на Община Грамада, но не по-късно от 02.00ч. при наличие на създадена организация по чл.4, ал.1, т.7.
1. Копие от издадената заповед на Кмета на Община Грамада за удължаване на работното време за съответния обект се изпраща на съответната структура на МВР за сведение и контрол.
2. При получаване на сигнал от органите на МВР, или други органи и организации с контролни функции имащи отношение към работата на съответните обекти за системно нарушаване на обществения ред, нощната тишина и спокойствието на гражданите, както и други сигнали за нарушения на нормативни документи регламентиращи нормалното функциониране на обектите, вече издадена заповед за удължаване на работното време за съответния обект се отменя със заповед на Кмета на Община Грамада и не може да бъде издавано ново разрешение за удължаване на работното време във следните срокове:
а) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.1 и 2 – от един до три месеца;
б) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.3 – от три до шест месеца;
в) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.4–8 – до шест месеца
г) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.9–11 – до изпълнение на изискването
3. За нарушаване на разпоредбите по ал.1 се налагат административни наказания, както следва на физически лица- глоба, на юридически лица- имуществена санкция в размер на:
а) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.1 и 2 – 200лв;
б) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.3 – 300лв;
в) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.4–6 – 200лв;
г) за нарушение по чл.4, ал. 1 т.7–11 – 300лв.
(3) При констатирани от РЗИ повторни нарушения на чл. 56 от Закона за здравето и настоящата наредба, не се допуска удължаване на установеното в чл.4, ал. 1, т. 2 работно време, а издадените заповеди се отменят незабавно със заповед на Кмета на Община Грамада.”
3. Приемат се нов чл.4а със следното съдържание:
„Чл. 4а. /нов/ Лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община Грамада в заведения за хранене и развлечения, включително тези с денонощен режим на работа по силата на закон, съобразно предназначението им, са длъжни да осигурят постоянна лицензирана физическа охрана в съответния обект от 20:00 часа до приключване на работното време за обекта в навечерието и дните на официални, местни празници и почивни дни от седмицата, определени с нарочна заповед на Кмета на Община Грамада.”
§ 2. В Раздел V- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се правят следните изменения и допълнения:
В чл.25 досега съществуващият текст със съдържание:
„ЧЛ.25. За нарушения по наредбата се налагат глоби:
/1/ Физически лица:
– За първо нарушение – 20 до 100 лева.
– За повторно нарушение – до 500лева или временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
/2/ На юридически лица:
– За първо нарушение – от 50 до 100 лева.
– За повторно нарушение до 1000 лева или /и/ временно лишаване от правото да се упражнява определена дейност.”
се изменя както следва:
„ЧЛ.25. За нарушения по наредбата, извън посочените в чл.4, ал.2, т.2 и т.3 се налагат следните наказания:
/1/ На физически лица, глоба в размер на:
– За първо нарушение – 20 до 100 лева.
– За повторно нарушение – до 500 лева или временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
/2/ На юридически лица, имуществена санкция в размер на:
– За първо нарушение – от 50 до 100 лева.
– За повторно нарушение до 1000 лева или /и/ временно лишаване от правото да се упражнява определена дейност.”
§ 3. Навсякъде в наредбата думите „Специализирана администрация” се заменят с думите „Обща администрация”.
§ 4. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 1 със следното съдържание:

„Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение № 45 от Протокол № 07 / 05. 04. 2016 . на Общински съвет – Грамада влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на решението на Общински съвет – Грамада“.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”.
Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *