Решение № 44 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 44
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи частна общинска собственост, представляващи: лекотоварен автомобил РЕНО КАНГО, фургон с рег. № ВН 3528 ВК, цвят „БЯЛ”, рама № VF1FC0EAF18511234Q, двигател № F8QK630C085378 и товарен автомобил ЗИЛ 131 с рег. № без регистрация, цвят „ЗЕЛЕН”, рама № 337124, двигател № 847524.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Грамада, Общински съвет – Грамада:
1. Упълномощава Кмета на общината да организира процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи лекотоварен автомобил РЕНО КАНГО, фургон с рег. № ВН 3528 ВК, цвят „БЯЛ”, рама № VF1FC0EAF18511234Q, двигател № F8QK630C085378 и товарен автомобил ЗИЛ 131 с рег. № без регистрация, цвят „ЗЕЛЕН”, рама № 337124, двигател № 847524.
2. Приема изготвените експертни оценки и определя началната тръжна цена в размер на:
– 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева / за лекотоварен автомобил РЕНО КАНГО, фургон с рег. № ВН 3258 ВК;
– 6 550 лв. / шест хиляди петстотин и петдесет лева / за товарен автомобил ЗИЛ 131, с рег. № без регистрация.
Определя депозит за участие – 10%. Определя стъпка на наддаване – 10 %.
При изпълнение на решението стриктно да се спазват разпоредбите на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Грамада на ОбС Грамада, като към така определената продажна цена се включва и направените във връзка с оценката на имота разноски в размер на 48 лв. за всяка една движима вещ.
Решението е прието с 10 гласа „ЗА”.
Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *