Monthly Archives: април 2017
Месечен отчет Март 2017 г

Месечен отчет Март 2017 г  

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета

Предложение – приемане на отчета B3_2016_4_5505 IB3_2016_4_5505_K33 IB3_2016_4_5505_KSF IB3_2016_4_5505_RA

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Решение за прекратяване на обществена поръчка
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Мотиви за промени в правилник  

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГРАМАДА“

За обявата Документ

Задание за изработване на ОУП

Задание за изработване на ОУП Писмо РИОСВ