Monthly Archives: март 2016
Резултати от втори етап на проведен подбор – събеседване /оценка и класиране/ проведено на 12.01.2016 г. с кандидати за работа в Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда, по проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот “, Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ № Имена Общ брой точки от събеседването 1 Пенка Йончева Микова 110 2 Манчо Генов Манчов 92 ХИГИЕНИСТ…

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обекти

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обекти: Обект I: „Рехабилитация и…

Решения 2016 година

РЕШЕНИЕ № 22 Взето с протокол № 05/01. 02. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост…

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТЯ НА ОБЩИНА ГРАМАДА

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  НА ТЕРИТОРИЯТЯ НА ОБЩИНА ГРАМАДА

НАРЕДБА № 1

Наредбата има за цел да въведе и утвърди обществено правни норми на отношение и поведение на населението от общината които…

НАРЕДБА №2 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ОБЩИНА ГРАМАДА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 /1/ С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост върху: 1….

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община ГРАМАДА

Глава първа Общи положения Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията,свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на…

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Грамада

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Г Р А М…

Здравей, свят!

Добре дошли в света на WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте. Приятно писане!

Резултати от първи етап на проведен подбор по документи, за набиране на Лични асистенти за работа с потребители в общността или в домашна среда, проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот “ Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001

Резултати от първи етап на проведен подбор по документи, за набиране на Лични асистенти за работа с потребители в общността…

Previous Page · Next Page