Category Archives: Наредби
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада  

Наредба за записване в детска градина

Наредба за записване в детска градина  

Мотивирано предложение наредба 56

Предложение наредба 56      

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТЯ НА ОБЩИНА ГРАМАДА

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  НА ТЕРИТОРИЯТЯ НА ОБЩИНА ГРАМАДА

НАРЕДБА № 1

Наредбата има за цел да въведе и утвърди обществено правни норми на отношение и поведение на населението от общината които…

НАРЕДБА №2 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ОБЩИНА ГРАМАДА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 /1/ С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост върху: 1….

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община ГРАМАДА

Глава първа Общи положения Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията,свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на…

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Грамада

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Г Р А М…