Протокол

Протокол 1 Протокол 2  

Обява за работа

Обява за работа – психолог супервизор-1 Формуляр за кандидатстване (образец)-1 Автобиография (образец)  

Съобщение от ОБС-Грамада
Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка

Оферта      

Мотивирано предложение наредба 56

Предложение наредба 56      

Реконструкция на външен водопровод на град Грамада – от помпена станция „Бояново“ до напорен резрвоар „Грамада“
Обява – Експрети

Обяви – Експерти – Грамада Формуляр за кандидатстване (образец) (1)

РЕШЕНИЕ № 70

РЕШЕНИЕ № 70 Взето с протокол № 09 /30.06.2016 година ОТНОСНО: Отстраняване на явна техническа грешка, допусната в Приложение №…

Oбява за инвестиционно предложение
ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 30.06.2016г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от…

Next Page